Euroopan finanssivalvontajärjestelmän uudistus on tärkeä askel kohti pääomamarkkinaunionin toteuttamista

Financial integration

ETSK kannattaa pääomamarkkinaunionin pikaista toteuttamista ja tukee tämän vuoksi komission ehdotuksia, jolla pyritään uudistamaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmän elimiä lisäämällä niiden toimivaltuuksia ja parantamalla niiden hallintoa ja rahoitusta.

”Ehdotetut uudistukset ovat tärkeä askel kohti syvempää integraatiota ja lähentymistä”, sanoi Daniel Mareels (työntekijät, BE), joka on aihetta Euroopan finanssivalvojien järjestelmän (EFVJ) uudistaminen käsittelevän lausunnon esittelijä. ”Niistä saadaan uusia rakennuspalikoita pääomamarkkinaunionin toteuttamiseen EU:ssa, ja niillä varmistetaan hyvin säännellyt, vahvat ja vakaat rahoitusmarkkinat.”

Komitean mielestä moitteettomasti toimiva pääomaunioni ja integroitu valvonta edistäisivät osaltaan rajat ylittäviä markkinatoimia, ja rajojen yli tapahtuva yksityinen riskinjako parantaisi jäsenvaltioiden kykyä selvitä epäsymmetrisistä häiriöistä ja edistäisi talouden elpymistä euroalueella.

ETSK on sitä mieltä, että finanssivalvontajärjestelmän uudistusten on edistettävä tavoitetta, jonka mukaan Euroopan pääomamarkkinoilla olisi yhteinen valvontaviranomainen. Integraatioon tähtäävät lisätoimet edellyttävät kuitenkin vuoropuhelua ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien kuulemista.

Jäsenvaltioiden ja unionin valvontaviranomaisten toimivaltuuksia määriteltäessä komitea kehottaa ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteet sekä varmistamaan selkeyden ja oikeusvarmuuden. Olisi myös poistettava valvonnan puutteet, jotka estävät pääomamarkkinaunionin toteuttamisen.

ETSK katsoo, että tulevaisuutta ennakoiden valvontajärjestelmässä olisi otettava huomioon uusi kehitys ja teknologia – kuten rahoitusteknologia – sekä kestäväpohjaisempi rahoitustoiminta. Lisäksi komitea kehottaa toteuttamaan mahdolliset muutokset avoimesti ja varmistamaan kokonaismäärärahojen asianmukaisen hallinnan. (jk)