ETSK kehottaa EU:n jäsenvaltioita vauhdittamaan talous- ja rahaliiton loppuunsaattamista

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kiireellisesti toimiin vakaan, vauraan ja entistä sopeutumiskykyisemmän talous- ja rahaliiton varmistamiseksi. Sitä varten ovat tarpeen jatkotoimenpiteet jäsenvaltio- ja EU-tasolla. Tämä on yksi ETSK:n äskettäin järjestämän, talous- ja rahaliiton loppuunsaattamista käsitelleen julkisen keskustelun tärkeimmistä päätelmistä.

Talousalan asiantuntijat sekä instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajat olivat samaa mieltä siitä, että nykyiset haasteet ja aiemmista kriiseistä saadut kokemukset osoittavat selkeästi tarpeen uudistaa talous- ja rahaliittoa ja saattaa se valmiiksi ja että nykyinen EU:n laajuinen taloudellinen elpyminen sekä euron yhä suurempi kannatus kansalaisten keskuudessa tarjoavat tähän erinomaisen mahdollisuuden.

Keskusteluun osallistujien mielestä on erityisesti välttämätöntä toteuttaa pankkiunioni ja pääomamarkkinaunioni ripeästi, jotta edetään kohti talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamista. He kehottivat jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan tulevan rahoituksen kestäväpohjaisuuden sekä saavuttamaan hyvän tasapainon vastuullisuuden ja yhteisvastuun välillä talous- ja rahaliittoa koskevissa tulevissa päätöksissä.

Keskustelussa esitettiin neljä keinoa, joita voitaisiin käyttää EU:n tasolla sisäisten rakenneuudistusten vaikutusten maksimoimiseksi: yhteinen makrotaloudellinen strategia euroaluetta varten, jotta voidaan vastata epäsymmetrisiin häiriöihin; yhteinen toimintatapa investointien ja innovoinnin rahoittamiseen mikrotalouden tasolla, euroalueen talousarvio tiettyjen eurooppalaisten julkisten hyödykkeiden rahoittamista varten sekä nykyistä tehokkaammat ja vastuunalaisemmat institutionaaliset puitteet, mikä voisi käsittää esimerkiksi euroalueen finanssiministerin.

ETSK:n esittelijät Mihai Ivaşcu (ryhmä "muut eturyhmät") ja Stefano Palmieri (työntekijät-ryhmä) sisällyttävät keskustelun tulokset komission talous- ja rahaliittopakettia käsittelevään lausuntoon, joka esitetään hyväksyttäväksi huhtikuussa. (jk)