Ilmastotoimet: valtiosta riippumattomille toimijoille on annettava vahva signaali

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ehdottaa lausunnossaan ”Valtiosta riippumattomien toimijoiden ilmastotoimien edistäminen” eurooppalaista vuoropuhelua, jonka päätavoitteena olisi tehdä ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisesta houkuttavampaa erilaisten valtiosta riippumattomien toimijoiden silmissä, jotta siitä tulisi uusi tavanomaisen toiminnan malli.

”Meneillään on jo monia pieniä energia-, liikenne-, maatalous-, metsätalous- ja muita hankkeita. Niitä on tehtävä paremmin tunnetuksi ja tuettava voimakkaammin joko parantamalla sääntelyä tai helpottamalla rahoituksen saantia. On tärkeää antaa pienille yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle vahva ja myönteinen signaali”, lausunnon esittelijä Mindaugas Maciulevičius toteaa.

ETSK:n tekemän kyselyn mukaan valtiosta riippumattomat toimijat pitävät kiireellisimpinä tarpeinaan

  • tukea antavaa poliittista tai lainsäädännöllistä ympäristöä
  • julkisten varojen saantimahdollisuuksia ja verokannustimia
  • tiedon ja hyvien käytäntöjen tai malliesimerkkien vaihtoa ja valmiuksien kehittämistä
  • yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyön parantamista.

”Vankasta maailmanlaajuisesta johtoasemasta huolimatta EU:lta puuttuvat sisäiset puitteet, jotka loisivat suotuisat edellytykset valtiosta riippumattomalle ilmastotoiminnalle”, toinen esittelijä Josep Puxeu Rocamora toteaa, ”ja meidän tehtävämme on muistuttaa komissiota sen vastuusta asiassa.”

Eurooppalaisen vuoropuhelun olisi vastattava valtiosta riippumattomien toimijoiden tarpeisiin, siinä olisi asetettava etusijalle olemassa olevien ohjelmien, aloitteiden ja instituutioiden strateginen yhdistäminen, ja sen olisi annettava yleiskuva ilmastotoimista. Vuoropuhelun ensimmäisenä vaiheena tulisi olla vuonna 2018 järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen toimijaverkostot sekä EU-toimielimien ja jäsenvaltioiden edustajat. (sma)