Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Tämä on viimeinen pääkirjoitukseni viestinnästä vastaavana ETSK:n varapuheenjohtajana.

Kuluneet kaksi ja puoli vuotta ovat olleet täynnä haasteita, ilonaiheita, vastuuta ja monenlaisia huolia.

Minun tehtävänäni ei ole ryhtyä arvioimaan tätä toimikautta komiteamme viestinnän johdossa. Sen sijaan haluaisin ilmaista teille kaikille kiitollisuuteni muutamin sanoin.

Suhtaudun ETSK:ssa tehtävään työhön hyvin vakavasti. Toimiminen tämän Euroopan unionin neuvoa-antavan elimen jäsenenä merkitsee todellista mahdollisuutta vaikuttaa myönteisellä tavalla Euroopan rakentamisprosessiin.

Tärkeitä päivämääriä

15/03/2018 - 16/03/2018 Bryssel
”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma
20/03/2018 Sofia
Euroopan kuluttajapäivä
10/04/2018 Bryssel
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivä 2018: Yhteisin voimin
18/04/2018 - 19/04/2018 Bryssel
ETSK:n täysistunto

Lyhyesti

Moninaisuudessaan yhtenäinen: eurooppalaisen kulttuurin tulevaisuus nuorekkaammaksi

Euroopan unionin tunnuslause on sisällytetty 15. ja 16. maaliskuuta 2018 järjestettävän yhdeksännen ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman (YEYS) otsikkoon. ETSK:n nuorisotapahtuman aiheena on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi.

Demokratian tulevaisuus Euroopassa on suoraan kytköksissä rauhanomaiseen ja liittovaltiomaiseen unioniin

ETSK:n puheenjohtajan Georges Dassisin Akropoliksen museossa Ateenassa 1.–2. maaliskuuta järjestämässä kaksipäiväisessä Euroopan tason konferenssissa keskusteltiin demokratian tulevaisuudesta Euroopassa. Konferenssissa, jonka lukuisat aktiiviset osanottajat edustivat EU:n toimielimiä, Kreikan hallitusta, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja korkeakouluja, Georges Dassis asettui selkeästi kannattamaan rauhanomaista ja liittovaltiomaista unionia, jossa edistetään yhteisvastuullisuutta ja kansalaisten hyvinvointia.

 

Vammaisten naisten oikeuksien varmistaminen edellyttää lisätoimia EU:n lainsäädännössä

Vammaisten naisten tulisi voida itse päättää heitä koskevista asioista ja olla asianmukaisesti edustettuina julkisissa instituutioissa, totesivat vammaisjärjestöt Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa järjestetyssä konferenssissa aiheesta ”Vammaiset naiset EU:ssa: tilanne ja jatkotoimet”.

Uutisia ETSK:sta

Turkilla on ratkaiseva rooli pakolaiskriisissä, mutta parantamisen varaakin on

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) sanoo helmikuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa tunnustavansa Turkin ponnistelut yli kolmen miljoonan pakolaisen vastaanottamisessa, mutta korostaa, että Turkin on myönnettävä heille kansainvälisen oikeuden edellyttämä syrjimätön suojelu.

ETSK on kutsuttu osallistumaan Emmanuel Macronin käynnistämään EU-kansalaisten kuulemishankkeeseen

ETSK:lla on merkittävä rooli Ranskan presidentin ehdottamissa julkisissa kuulemisissa, sillä ETSK:n päivittäin tekemät aloitteet, jotka antavat kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden esittää näkemyksiään, kun unionia kehitetään korkeimmalla tasolla, ovat täysin kuulemisten lähtökohtana olevan ajatuksen mukaisia. Tämä oli viesti, jonka Ranskan Eurooppa-asiain ministeri Nathalie Loiseau välitti puheenvuorossaan ETSK:n täysistunnolle Brysselissä 15. helmikuuta.

Taloustiukkuuden opetukset edellyttävät muutosta politiikkaan

Lessons learned

Kriisinhallinnassa tulisi jatkossa tähdätä parempaan finanssipoliittisten ja sosiaalisten tavoitteiden tasapainoon, jotta vältetään asianomaisten maiden talouden kapasiteettiin, työmarkkinoihin ja sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Ankaran tiukkuuden sijaan EU:n toimielinten tulisi noudattaa politiikkaa, joka edistää taloudellista yhteistyötä, kasvua ja yhteisvastuuta, ETSK tähdentää aiheesta ”Kokemuksista opiksi: tiukkojen säästöpolitiikkojen välttäminen” antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa.

 

ETSK esittää ehdotuksia tehdäkseen kyberturvallisuudesta todellisuutta

EU:n olisi vahvistettava ENISAn toimeksiantoa EU:n kyberturvallisuusvirastona, luotava EU-tason sertifiointikehys ja keskityttävä internetin käyttäjien koulutukseen ja suojeluun.

Euroopan finanssivalvontajärjestelmän uudistus on tärkeä askel kohti pääomamarkkinaunionin toteuttamista

Financial integration

ETSK kannattaa pääomamarkkinaunionin pikaista toteuttamista ja tukee tämän vuoksi komission ehdotuksia, jolla pyritään uudistamaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmän elimiä lisäämällä niiden toimivaltuuksia ja parantamalla niiden hallintoa ja rahoitusta.

ETSK kehottaa lisäämään julkisia investointeja EU:n talouskasvun edistämiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea korostaa komission vuotuisesta kasvuselvityksestä 2018 äskettäin antamassaan lausunnossa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson strategista merkitystä. Komitea kannattaa kuitenkin ohjausjakson tarkoituksenmukaista laajentamista sen varmistamiseksi, että EU:n makrotalouspolitiikka on kestävää paitsi taloudellisesti ja sosiaalisesti myös ympäristön kannalta.

ETSK:n ryhdyttävä lääketieteellisen teknologian alaa koskeviin toimiin

EU:n toimielimien on johdettava Euroopan lääketieteellisen teknologian alan optimointia, koska alan tehokkuutta haittaavat nykyään liiallinen hajanaisuus ja kasvavat kilpailupaineet, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea totesi täysistunnossaan 14. helmikuuta 2018.

Ilmastotoimet: valtiosta riippumattomille toimijoille on annettava vahva signaali

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ehdottaa lausunnossaan ”Valtiosta riippumattomien toimijoiden ilmastotoimien edistäminen” eurooppalaista vuoropuhelua, jonka päätavoitteena olisi tehdä ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisesta houkuttavampaa erilaisten valtiosta riippumattomien toimijoiden silmissä, jotta siitä tulisi uusi tavanomaisen toiminnan malli.

ETSK:n mukaan komission ehdotus muiden tietojen kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta ei ole riittävän kunnianhimoinen

Euroopan komission ehdotus on myöhässä ja siitä puuttuu kunnianhimoa, johdonmukaisuutta ja vakuuttavia mekanismeja tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Kaikki mukaan! ETSK pyrkii tekemään kiertotaloudesta arkipäivää

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis käytti avauspuheenvuoron Euroopan komissiossa järjestetyssä kiertotalouden sidosryhmäkonferenssissa 20. helmikuuta. Hän totesi, että ”siirtymä kiertotalouteen on samalla suuri mahdollisuus kansalaisyhteiskunnalle. Siirtymä on jo käynnissä ruohonjuuritasolla. On kuitenkin huolehdittava siitä, että asia saavuttaa laajan hyväksynnän. Kiertotalouden sidosryhmäfoorumi pyrkii muun muassa tempaamaan koko väestön mukaan. Foorumilla tuodaan polttopisteeseen ja kiteytetään tämäntyyppinen yhteinen visio muutoksesta kohti kestäväpohjaista eurooppalaista kiertotaloutta.”

ETSK kehottaa EU:n jäsenvaltioita vauhdittamaan talous- ja rahaliiton loppuunsaattamista

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kiireellisesti toimiin vakaan, vauraan ja entistä sopeutumiskykyisemmän talous- ja rahaliiton varmistamiseksi. Sitä varten ovat tarpeen jatkotoimenpiteet jäsenvaltio- ja EU-tasolla. Tämä on yksi ETSK:n äskettäin järjestämän, talous- ja rahaliiton loppuunsaattamista käsitelleen julkisen keskustelun tärkeimmistä päätelmistä.

ETSK Euroopan teollisuuden päivässä

”Euroopan teollisuuden haasteet ovat poikkeuksellisia, eikä yksikään jäsenvaltio voi selviytyä niistä yksin. Mutta myös mahdollisuudet ovat valtavia. Meidän on tartuttava niihin säilyttääksemme johtoasemamme, joka meillä on monilla aloilla, ja saadaksemme sen takaisin niillä aloilla, joilla olemme melkein menettäneet sen kilpailijoille.”

Uutisia ryhmiltä

Työnantajat keskustelevat toimenpiteistä osaamisvajeen umpeen kuromiseksi

Työnantajat-ryhmä

Työnantajat-ryhmä järjestää yhdessä suurten bulgarialaisten työnantajajärjestöjen kanssa 22. maaliskuuta Sofiassa konferenssin aiheesta ”Osaamisvajeen umpeen kurominen kasvun ja työpaikkojen luomiseksi – liike-elämän näkökulma”. Panelistit vaihtavat tietoa hyvistä käytänteistä ja keskustelevat konkreettisista ratkaisuista osaamisvajeen umpeen kuromiseksi. Tapahtuma on osa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion Bulgarian työohjelmaa.

Gabriele Bischoff kansainvälisenä naistenpäivänä

Kansainvälisenä naistenpäivänä juhlistamme naisia ja muistamme paitsi saavutuksemme myös sen, mitä on vielä edessämme. Työntekijät-ryhmä keskittyy tänä vuonna erityisesti miehiin. Miksi keskittyä miehiin päivänä, jolloin juhlistetaan naisia? Koska sukupuolten tasa-arvossa ei ole kyse vain naisista. Ilman miesten mukanaoloa emme koskaan saavuta todellista sukupuolten tasa-arvoa.

ETSK:n muut eturyhmät ‑ryhmä kehottaa innovointiin kansalaisyhteiskunnassa

ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä

Muut eturyhmät -ryhmän ylimääräisessä kokouksessa 15. helmikuuta julkistettiin tutkimus aiheesta The future evolution of civil society in the European Union by 2030 (Kansalaisyhteiskunnan kehitys Euroopan unionissa vuoteen 2030 mennessä). Tutkimuksen olivat laatineet ETSK:n tilauksesta Centre for information service, cooperation and development of NGOs (CNVOS – Slovenia) ja European Network of National Civil Society Associations (ENNA). 

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Kyrilliset aakkoset: uusi aakkosto Euroopan unionissa

ETSK isännöi Bulgarian EU-puheenjohtajuuskauden yhteydessä näyttelyn ”Kyrilliset aakkoset: uusi aakkosto Euroopan unionissa”. Näyttely on avoinna 15. maaliskuuta – 24. toukokuuta 2018. Näyttely koostuu julistesarjoista, jotka joukko Bulgarian kansallisen taideakatemian kirja- ja painografiikkaosaston opiskelijoita laati vuonna 2007 juhlistaakseen maansa liittymistä EU:hun. (ck)