Luova Eurooppa 2021–2027: ETSK perää lisää määrärahoja ja räätälöityjä tiedotustoimia Horisontti 2020 -puiteohjelman turvin

Luovilla toimialoilla on suuret mahdollisuudet Euroopassa, mutta ne tarvitsevat enemmän tukea kehittyäkseen täyteen mittaansa ja tullakseen vakavasti otettaviksi ja kilpailukykyisiksi toimijoiksi maailmanmarkkinoilla. Sellaiset muut sektorit kuin tekstiili-, matkailu- ja terveysala sekä auto- ja rakennusteollisuus hyötyisivät nekin tavoitteiltaan kunnianhimoisista kulttuuri- ja luovista aloista.

”Kun ymmärretään alan edustamat tärkeät etunäkökohdat – kulttuuriperinnöstämme huolehtiminen, arvojemme tekeminen tunnetuksi, uudelleenelävöittäminen, innovointi, viihdyttäminen ja kestävällä pohjalla olevat työpaikat ja kasvu –, ehdotettu 1,85 miljardin euron budjetti on aivan liian pieni”, totesi Emmanuelle Butaud-Stubbs, joka toimi vuosien 2021–2027 Luova Eurooppa -ohjelmaa käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijänä.

”Digitaalinen vallankumous tarjoaa uusia mahdollisuuksia, jos varaamme aikaa koulutukseen, ohjelmistoihin ja laitteisiin”, lisäsi lausunnon toinen esittelijä Zbigniew Kotowski. ETSK kehottaa korvamerkitsemään Horisontti 2020 -puiteohjelmassa määrärahoja luovien alojen huikean innovointipotentiaalin valjastamiseksi käyttöön.

Muita ETSK:n ehdotuksia ovat

  • selkeä EU:n strategia kulttuurialaa ja luovia aloja varten sekä sisämarkkinoilla että ulkopolitiikassa kilpailukyvyn kasvattamiseksi
  • riippumaton määrällinen ja laadullinen tutkimus Yhdysvaltojen audiovisuaalialalla tapahtuvien suurten sulaumien vaikutuksista Euroopan markkinoihin    
  • 80 miljoonan euron lisäys monialaiselle lohkolle tarkoituksena auttaa Luova Eurooppa -vastuutahoja tekemään ohjelmaa tunnetuksi maassaan ja edistämään vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä, korkealaatuista journalismia ja medialukutaitoa. (sma)