Länsi-Balkanin maat tarvitsevat selkeän etenemissuunnitelman EU:hun liittymistä silmällä pitäen

Tämä oli keskeinen viesti, joka nousi esiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean Brysselissä järjestämästä, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan yhdentymistä Länsi-Balkanilla käsittelevästä julkisesta kuulemisesta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Bulgaria on valinnut Länsi-Balkanin yhdeksi painopistekysymyksekseen ja pyytänyt ETSK:ta laatimaan aiheesta lausunnon,” sanoi Ionuț Sibian, aihetta Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja Euroopan yhdentyminen Länsi-Balkanilla käsittelevän ETSK:n valmisteluryhmän puheenjohtaja. ETSK:n lausunnon esittelijä Andrej Zorko korosti, että alue on erittäin monitahoinen ja että on lisättävä alueellista yhteistyötä sekä otettava kansalaisyhteiskunta vakavammin mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin. ”Länsi-Balkanin on oltava yksi EU:n painopisteistä tulevina vuosina, jotta varmistetaan alueen poliittinen vakaus,” totesi lausunnon toinen esittelijä Dimitris Dimitriadis.

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, ajatuspajojen, EU:n toimielinten ja tiedemaailman edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että Länsi-Balkanin taloudellinen lähentyminen on pitkällinen prosessi, ja muistuttivat, että alueen maiden ongelmina ovat muun muassa korkea työttömyysaste, matala tuottavuus, osaamisvaje ja heikko kilpailukyky. ”Tuttavien suosiminen on edelleen hyvin yleistä,” totesi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin apulaisjohtaja Peter Sanfey. Osanottajat olivat samaa mieltä siitä, että vaikka alueella on näiden ongelmien ratkaisemiseksi jo käytössä useita välineitä ja ohjelmia, selkeiden eurooppalaisten näkymien tarjoaminen alueen maille toimisi katalysaattorina ja nopeuttaisi uudistuksia. He korostivat myös, että on erittäin tärkeää ottaa alueen työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot virallisemmin mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin. (sg)