EU:n ja Mercosur-maiden assosiaatiosopimus on mahdollinen ainoastaan, jos se hyödyttää molempia osapuolia

 Sopimuksen ei tulisi olla vahingoksi millekään alalle, alueelle tai maalle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea korostaa

Euroopan unioni on maailman suurin talous ja Mercosur kuudenneksi suurin. Molemmat osapuolet saisivat assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta merkittäviä etuja, toteaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 24. toukokuuta pitämässään täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa Kohti EU:n ja Mercosur-maiden assosiaatiosopimusta. EU saisi pääsyn lähes 300 miljoonan asukkaan markkinoille. Mercosur puolestaan pystyisi monipuolistamaan talouksiaan sekä lisäämään vientinsä arvoa ja saisi pääsyn 500 miljoonan asukkaan markkinoille. Kun otetaan huomioon EU:n ja Mercosurin yhteenlaskettu alue, väestömäärä ja nykyinen yli 84 miljardin euron vuotuinen kauppavaihto, vahvistaisi kyseisten alueiden välisen assosiaatiosopimuksen solmiminen molempien ryhmittymien roolia kansainvälisellä areenalla, ja sen ansiosta voitaisiin luoda mittava taloudelliseen yhdentymiseen perustuva alue, joka tuottaisi hyötyä molemmille osapuolille ja synnyttäisi myönteisiä ulkoisvaikutuksia myös Latinalaisen Amerikan muissa maissa. Assosiaatiosopimus ei kuitenkaan voi missään tapauksessa perustua huonoon neuvotteluprosessiin, ETSK varoittaa.

”ETSK kehottaa neuvotteluosapuolia ja erityisesti EU:ta arvioimaan korkeita poliittisia, taloudellisia sekä menetettyihin mahdollisuuksiin liittyviä kustannuksia, joita aiheutuisi sopimuksen syntymättä jäämisestä tai siitä, että päädyttäisiin sopimukseen, joka ei ole molempien osapuolien kannalta tasapainoinen”, huomautti ETSK:n lausunnon esittelijä Josep Puxeu Rocamora. Assosiaatiosopimus olisi kokonaisvaltainen strateginen sopimus, joka pyrkii tarjoamaan molempien osapuolien taloudellisille ja yhteiskunnallisille toimijoille pitkän aikavälin etuja kehityksen, turvallisuuden, muuttoliikeprosessien ja ympäristöhaasteiden alalla.

”Assosiaatiosopimukseen tulisi sisältyä sosiaali-, työelämä- ja ympäristöulottuvuus, joka kattaa koko sopimuksen”, muistutti lausunnon toinen esittelijä Mário Soares. ”Tämän ulottuvuuden tulisi varmistaa sosiaalisten ja ympäristötavoitteiden sekä kestävää kehitystä sääntelevien ILO:n yleissopimusten mukaiset taloudelliset suhteet.” (sg)