EU:n arvonlisäverojärjestelmä on saatettava nopeasti vastaamaan markkinoiden kehitysrytmiä

ETSK on tyytyväinen Euroopan komission arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmastaan esittämiin ehdotuksiin, joiden on tarkoitus hyödyttää lopullista kuluttajaa. Komitea toivoo kuitenkin komission tekevän eräitä mukautuksia. Komitea kehottaa jäsenvaltioita tekemään kaiken voitavansa ehdotettujen uudistusten toteuttamiseksi ja etenemään kohti lopullista arvonlisäverojärjestelmää hyväksyttävässä aikataulussa.

ETSK katsoo, että EU:n nykyinen arvonlisäverojärjestelmä on saatettava markkinoilla viime aikoina tapahtuneen uuden kehityksen, uusien liiketoimintamallien ja uuden teknologian tasalle, jotta huolehditaan sisämarkkinoiden asianmukaisesta toiminnasta, yksinkertaistetaan alv-sääntöjä ja ehkäistään veropetoksia.

Eliminoidakseen puutteet arvonlisäverotuksen saralla jäsenvaltioiden olisi perustettava asiaankuuluvat foorumit hyvien käytänteiden vaihdantaan veronkannon alalla ja tutkittava keinoja hyödyntää digitaaliteknologiaa tehokkaammin arvonlisäveropetosten torjunnassa, veroviranomaisten ja yritysten hallinnollisten velvoitteiden yksinkertaistamisessa ja niiden tiedonsaannin helpottamisessa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tehokkaan veronkantojärjestelmän kehittämiseen rajatylittävän kaupan tilanteita silmällä pitäen.

ETSK kehottaa kaikkia uudistusprosessissa mukana olevia instituutioita pohtimaan ratkaisuja, joiden avulla yhteinen tavaroiden ja palvelujen arvonlisäverojärjestelmä konkretisoidaan. Komitea kannattaa komission ehdotusta alennetuista alv-kannoista ja suosittaa, että niitä pitäisi soveltaa tiettyihin tavaroiden ja palvelujen luokkiin eritoten yleisen edun ollessa kyseessä. Tavaroiden ja palvelujen "negatiivinen luettelo", johon sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa, ei saisi tarpeettomasti rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta määrätä alennettuja verokantoja tietyille yleistä etua palveleville tavaroille.

ETSK katsoo lisäksi, että uusi pieniin yrityksiin sovellettava arvonlisäverojärjestelmä tulisi määrittää kynnysarvoiltaan sellaiseksi, että se varmasti käsittää kaikki pk-yritykset. Asianomaisten sääntöjen tulisi kattaa myös yhteisötalouden yritykset.

Komitean ensimmäisessä ja toisessa lausunnossa valotetaan aihetta tarkemmin.  (jk)