ETSK haluaa suoria tukia vain aktiivisille maataloustuottajille ja erityistukea nuorille maataloustuottajille

ETSK kannattaa vahvaa ja riittävästi rahoitettua YMP:tä ja EU:n talousarvion kasvattamista 1,3 prosenttiin BKTL:stä EU:n talouskasvua seuraten. YMP:lle on osoitettava riittävät määrärahat, jotta voidaan puuttua maataloustuottajien ja maataloustyöntekijöiden mataliin tuloihin, inflaatioon ja brexitin mahdollisesti aiheuttamiin vajeisiin sekä vastata ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskeviin lisävaatimuksiin.

”Eurooppalaisten maataloustuottajien – perhetilojen, pk-yritysten, osuuskuntien ja muiden perinteisten maatalousjärjestelmien – on voitava tulla toimeen maataloudesta saamillaan tuloilla. Tämä on varmistettava oikeudenmukaisten hintojen ja vahvojen suorien tukien avulla. Suorat tuet tulisi kuitenkin kohdentaa vain aktiivisille maataloustuottajille ja maatalousyrityksille, jotka osallistuvat maataloustuotantoon objektiivisten kriteerien ja alueellisten käytänteiden mukaisesti ja jotka tuottavat julkishyödykkeitä. Ei riitä, että vain omistaa maatalousmaata”, sanoi Jarmila Dubravská, aihetta Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä. ”EU:n maataloustuottajien kannalta on erittäin tärkeää, että säädösehdotusten myötä yksinkertaistetaan YMP:n byrokraattisimpia osia”, lisäsi John Bryan.

Toissijaisuusperiaatteen ei tule heikentää YMP:tä tai sisämarkkinoita. Sitä tulisi soveltaa vain jäsenvaltioiden suunnitelmiin YMP:n tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta jäsenmailla olisi joustovaraa noudattaa sellaisia ensimmäisen ja toisen pilarin maksuvaihtoehtoja, jotka soveltuvat parhaiten kunkin maan maatalouden muotoihin, rakenteisiin ja edellytyksiin luonnonolot ja ympäristö huomioon ottaen. ETSK ei kannata sitä, että jäsenvaltiot siirtävät määrärahoja toisesta ensimmäiseen pilariin. Komitea kehottaa pikemminkin asettamaan kaikille jäsenvaltioille kohtuullisen tason toisen pilarin yhteisrahoitusta varten.

ETSK ehdottaa myös nuorille maataloustuottajille ja sukupolvenvaihdoksille annettavan YMP-tuen parantamista. Lisäksi EU:n on sovellettava johdonmukaisempaa strategiaa YMP:hen ja kauppapolitiikkaan. (sma)