PDF export

Energiakäänne on erinomainen tilaisuus asettaa ihmiset keskeiseen asemaan EU:n päätöksentekoprosessissa

This page is also available in

Kansalaisyhteiskunnan panos energiaunionialoitteeseen Luca Jahier, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja

Energiakäänne tarjoaa kunnille ja alueille valtavia mahdollisuuksia toteuttaa uusia, innovatiivisia ja tehokkaita toimintapolitiikkoja aluetasolla. Se on myös loistava tilaisuus viedä EU oikealle tielle, jotta kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys voidaan saavuttaa nopeammin. Euroopan järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla voi olla merkittävä rooli muutettaessa ihmisten ajattelutapaa ja autettaessa heitä näin mukautumaan muutokseen.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtajana saatoin viedä tätä viestiä eteenpäin 11. ja 12. heinäkuuta järjestetyssä ETSK viimeisimmässä täysistunnossa, jossa kävin energiaunionista vastaavan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin kanssa rehellistä keskustelua hajautetusta energiantuotannosta, alueellisesta talouskehityksestä ja kestäväpohjaisesta liikenteestä.

Eurooppalaisilla on keskeinen rooli energiavuoropuhelussa, ja ETSK – järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan EU-tason edustajan – osallistaminen energiaunionialoitteeseen on ensisijaisen tärkeää, jotta kansalaiset voivat tosiasiassa antaa arvokkaan panoksen EU:n tulevaan energia- ja liikennepolitiikkaan. Energiaunionissa ei ole kyse vain energiasta ja uusista teknologioista tai EU:n ja jäsenvaltioiden politiikan suunnittelusta. Se tarkoittaa Euroopan yhteiskunnan ja talouden muutosta, jolla on puolestaan niin myönteisiä kuin kielteisiäkin vaikutuksia suoraan Euroopan kansalaisten arkielämään.

Tämän vuoksi ETSK on jo vuosia edistänyt energiavuoropuhelua sekä osallistavan demokratian merkityksellisiä ja innovatiivisia muotoja energia-asioita koskevassa eurooppalaisessa politiikanteossa. Kokoamalla yhteen järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan asiantuntemuksen kaikkialta Euroopasta ETSK pyrkii varmistamaan, ettei ketään jätetä jälkeen Euroopan taloutta ajanmukaistettaessa – tämä koskee sekä ympäristöä, työpaikkoja ja mahdollisuuksia luoda taloudellista arvoa että asemaa kuluttajana.

Olenkin vakuuttunut asiasta nähdessäni, että komissaari Šefčovič on samalla aaltopituudella. Hän korosti keskustelussamme, miten tärkeää on nivoa EU:n energia-aloitteet aluepolitiikkaan ja aluekehitykseen ja vahvistaa samalla EU:n toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä.

Maroš Šefčovič painotti sitä keskeistä roolia, joka EU:n alueilla ja kunnilla voi olla energiaunionialoitteessa, sillä ne tuottavat runsaasti innovatiivisia ratkaisuja. Hänen mukaansa ”energiaunionia ei rakenneta täällä Brysselissä vaan kunnissamme ja kylissämme”.

Olen täysin samaa mieltä. Suunnitelmat ja poliittiset sitoumukset pannaan täytäntöön juuri paikallistasolla konkreettisina toimina, ja energiahuollossa tapahtuvien muutosten on perustuttava yhteisiin pyrkimyksiin, joiden puitteissa me kaikki – Ranskan maataloustuottajista ja Belgian uusiutuvaa energiaa tuottavista osuuskunnista Puolan kaupunginjohtajiin ja Saksan paikallisten yleishyödyllisten palvelujen tuottajiin – annamme panoksemme luovina ratkaisuina ja osallistumme täysimääräisesti ”tuottajakuluttajina” eli toimijoina, jotka tuottavat ja kuluttavat energiaa.

Paikallistasolla on laadittava useita aloitteita kaupungeissa käytettävien sähköajoneuvojen latauspisteiden käyttöönotosta älykkäiden rakennusten rakentamiseen, puhumattakaan uusiutuvan energian hajautetusta tuotannosta ja energiaosuuskunnista. Kaikki tämä puolestaan edistää kasvua ja työllisyyttä paikallistasolla.

Komissaari Šefčovič totesi aivan oikein, että energiaunionin keskeisin painopiste on toimitusvarmuus: ”Kun olemme varmistaneet, että meillä on Euroopassa riittävästi energiaa, meidän on noudatettava ilmastovelvoitteitamme. Kun olemme saaneet energiastamme ympäristömyönteisempää, yritystemme on käytettävä sitä ja teollisuutemme on säilyttävä kilpailukykyisenä Euroopassa ja edistettävä innovatiivisia ideoita.”

Energiaunionin keskeisenä ajatuksena on tarkastella energiaa suhteessa muuhun talouteen, ei erillisenä. Komissio onkin ensimmäistä kertaa noudattanut energia- ja ilmastoasiat yhdistävää toimintamallia, joka kattaa myös kaikki asiaan liittyvät politiikanalat ja jossa yhdestä näistä aloista – liikenteestä – on etenkin viime vuosina tullut yhä merkittävämpi.

Kestävän kehityksen asettaminen kaiken politiikan ytimeen on tärkeämpää kuin koskaan. Kuten tiedämme, lähes neljännes Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä johtuu liikenteestä, ja sen osuus on muihin aloihin verrattuna kasvussa.

Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan panos tähän aiheeseen on ratkaisevan tärkeä, ja tästä syystä toin keskustelussa esiin toimielimemme konkreettisia saavutuksia useilla rintamilla. Muistutin hiilikaivosten sulkemisesta kaikkialla EU:ssa, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta energiaköyhien hyväksi ja tarpeesta ajanmukaistaa liikennealaa sekä totesin, että kansalaisyhteiskuntaa edustava toimielimemme on antanut lisäarvoa Euroopan komission toteuttamille toimille:

  • Siirtymävaiheessa olevien hiilialueiden foorumi – Foorumi pohjautuu ETSK:n ajatukseen, ja komissio perusti sen tarjoamaan tukea ja teknistä apua entisille hiilikaivosalueille.
  • EU:n energiaköyhyyden seurantaryhmä – Seurantaryhmä perustettiin tutkimaan energiaköyhyyden perimmäisiä syitä ja puuttumaan niihin, sillä energiaköyhyydestä kärsii noin 50 miljoonaa EU:n kansalaista. Tämänkin hankkeen takana oli komitea: se ehdotti vuonna 2013 seurantaryhmän perustamista, ja siitä tulee piakkoin seurantaryhmän työtä tukevan yhteenliittymän jäsen.
  • Kolmas liikkuvuuspaketti – Pakettiin sisältyvä suuri joukko ehdotuksia perustuu kolmeen pilariin, jotka ovat kestävyys, turvallisuus ja älykäs liikkuvuus. ETSK on jo vuosien ajan esittänyt säännöllisesti näkemyksiään liikkuvuuspaketeista, seurannut tiiviisti tilanteen kehittymistä ja osallistunut aktiivisesti uusien toimintapolitiikkojen muotoiluun antamalla lausuntoja niin omasta aloitteestaan kuin muiden toimielinten lausuntopyyntöjen johdosta.

Komitea tekee jatkuvasti työtä näiden asioiden parissa ja otti etenkin tuoreimmassa täysistunnossaan niihin kantaa antamalla kaksi merkityksellistä ja erittäin tärkeää lausuntoa. Ensinnäkin Lutz Ribben laatimassa lausunnossa korostetaan, että energiakäänteellä voi olla myönteisiä taloudellisia vaikutuksia Euroopan alueisiin, ja painotetaan tarvetta kytkeä energia- ja koheesiopolitiikka järjestelmällisemmin toisiinsa. (Asiakokonaisuuteen TEN/660 kuuluva lausunto energiakäänteen vaikutuksista alueelliseen talouteen.)

Toiseksi Tellervo Kylä-Harakka-Ruonalan laatimassa lausunnossa käsitellään liikenteen roolia ja tullaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tarkastelun kautta siihen tulokseen, että tarvitaan uusi ja integroidumpi EU:n toimintatapa, jossa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat ja jonka avulla pyritään saavuttamaan kyseiset kestävän kehityksen tavoitteet. (Asiakokonaisuuteen TEN/661 kuuluva lausunto liikenteen roolista kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.)

Kyseessä on vain osa tuoreimmasta työstämme, mutta mainitsen vielä vuosittaisen kertomuksen energiaunionin tilasta, sillä ETSK on jälleen kerran ainoana EU:n toimielimenä esittänyt arvion Euroopan monimuotoisen kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta vastauksena komission vuosittaisiin edistymiskertomuksiin.

Kaiken kaikkiaan sitoutuminen aluetasoon ja monialainen lähestymistapa energia-asioihin taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä näkökulmasta ovat komission viimeisimmissä ehdotuksissa erittäin merkityksellisiä, mutta ne eivät yksin riitä. Lainsäädäntötoimien lisäksi tarvitaan sidosryhmien välistä yhteistyötä kaikilla aloilla ja yli rajojen. Komissaari Šefčovič on ilman muuta oikeassa: Euroopan komission tavoitteena on varmistaa, ettei yhtäkään aluetta eikä yhtäkään ihmistä jätetä jälkeen.

Juuri tästä syystä meidän on ryhdyttävä toimiin, sillä uskon, että voimme muuntaa haasteet menestystarinoiksi. Meidän on kuitenkin toimittava nopeasti. Energiaunionialoite tarjoaa valtavia innovointimahdollisuuksia paikallistasolla ja antaa ihmisille erinomaisen tilaisuuden tuoda esiin aloitteellisuuttaan alhaalta ylöspäin suuntautuvin toimin. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja osoittaa, että ETSK:n – kansalaisyhteiskunnan EU-tason edustajan – osallistuminen on oikea-aikaista ja tehokasta. Juuri komiteassa näistä asioista keskustellaan päivittäin kaikkien sosioekonomisten toimijoiden kirjoa edustavien sidosryhmien kanssa ja päädytään innovatiivisiin ratkaisuihin, joita esitämme EU:n toimielimille.

Näin voimme tuoda lisäarvoa kestävään kehitykseen, joka on puheenjohtajakauteni rEUnaissance-ohjelman ytimessä.

Meidän on varmistettava, että Euroopan kansalaiset ovat keskeisessä asemassa EU:n energia- ja liikennepolitiikkaa koskevassa päätöksentekoprosessissa ja että muutosvoimaa edustava kansalaisyhteiskunta on energiaunionialoitteen ytimessä.

Add new comment