Ühendkuningriik

This page is also available in:

24. detsembril 2020, pärast kaua kestnud ja keerulisi läbirääkimisi, õnnestus ELil ja Ühendkuningriigil sõlmida kaubandus- ja koostööleping. Alates 1. jaanuarist 2021 kohaldati seda lepingut ajutiselt, kuniks nõukogu ja Euroopa Parlament lõpetasid ratifitseerimisprotsessi. Sarnaselt teiste hiljutiste vabakaubanduslepingutega sisaldab leping konkreetseid sätteid kodanikuühiskonna dialoogi kohta. Nii langetas komitee, kes on kõnealuse kodanikuühiskonna dialoogi peamine osaline, otsuse institutsioonilise raamistiku kohta, mille abil edendada suhteid Ühendkuningriigi ja selle kodanikuühiskonnaga (ettevõtjad, ametiühingud ja muud organisatsioonid), ning samuti kaubandus- ja koostöölepingu üle järelevalvet teostava organi kohta.

Selline uus ülesehitus, mida kohandati ühelt poolt sõlmitud kokkuleppe ning ELi ja Ühendkuningriigi uute suhete ning teiselt poolt Euroopa Komisjonis toimunud hiljutiste institutsiooniliste arengute valguses, hõlmab järgmist:

  • ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee, mis on Brexiti järelevalverühma poliitiline järeltulija ning komitee organ, mis aitab meil kehtestada oma tegevuskava ja prioriteedid, et vastata uue reaalsuse vajadustele;
  • ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud ELi sisenõuanderühm, mis on kodanikuühiskonna institutsiooniline sammas ELi ja Ühendkuningriigi kaubandussuhetes.

Kuna kahe partneri vahelisi tulevasi suhteid reguleeritakse nüüd nõnda olulise ja laiaulatusliku partnerluslepingu abil, on komitee valmis täitma oma rolli kõnealuse lepinguga kaasnevate võimaluste vallandamisel, eelkõige seoses Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga. Komiteel on kindel soov säilitada Brexiti järgseltki tihedad kontaktid Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga, ergutada dialoogi ja teabevahetust ning tuua kodanikuühiskonna organisatsioonid ühiskonna otsustusprotsessi, kaitstes seeläbi tugevaid majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi sidemeid, mis kujunesid enam kui poole sajandi jooksul, mil Ühendkuningriik oli ELi liikmesriik.

Displaying 1 - 1 of 1
  • Published in
    8 pages

    The External Relations Section (REX) of the European Economic and Social Committee (EESC) is responsible for dialogue between European civil society organisations and their homologues from the countries with which the European Union has formal relations (e.g. under the form of a Free Trade Agreement). Through this dialogue, made possible by a series of bilateral bodies, and through specialized opinions and information reports, the Committee is able to concretely contribute to EU foreign policy.

Displaying 1 - 1 of 1