Ühendkuningriik

This page is also available in

24. detsembril 2020, pärast kaua kestnud ja keerulisi läbirääkimisi, õnnestus ELil ja Ühendkuningriigil sõlmida kaubandus- ja koostööleping. Alates 1. jaanuarist 2021 kohaldati seda lepingut ajutiselt, kuniks nõukogu ja Euroopa Parlament lõpetasid ratifitseerimisprotsessi. Sarnaselt teiste hiljutiste vabakaubanduslepingutega sisaldab leping konkreetseid sätteid kodanikuühiskonna dialoogi kohta. Nii langetas komitee, kes on kõnealuse kodanikuühiskonna dialoogi peamine osaline, otsuse institutsioonilise raamistiku kohta, mille abil edendada suhteid Ühendkuningriigi ja selle kodanikuühiskonnaga (ettevõtjad, ametiühingud ja muud organisatsioonid), ning samuti kaubandus- ja koostöölepingu üle järelevalvet teostava organi kohta.

Selline uus ülesehitus, mida kohandati ühelt poolt sõlmitud kokkuleppe ning ELi ja Ühendkuningriigi uute suhete ning teiselt poolt Euroopa Komisjonis toimunud hiljutiste institutsiooniliste arengute valguses, hõlmab järgmist:

  • ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee, mis on Brexiti järelevalverühma poliitiline järeltulija ning komitee organ, mis aitab meil kehtestada oma tegevuskava ja prioriteedid, et vastata uue reaalsuse vajadustele;
  • ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud ELi sisenõuanderühm, mis on kodanikuühiskonna institutsiooniline sammas ELi ja Ühendkuningriigi kaubandussuhetes.

Kuna kahe partneri vahelisi tulevasi suhteid reguleeritakse nüüd nõnda olulise ja laiaulatusliku partnerluslepingu abil, on komitee valmis täitma oma rolli kõnealuse lepinguga kaasnevate võimaluste vallandamisel, eelkõige seoses Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga. Komiteel on kindel soov säilitada Brexiti järgseltki tihedad kontaktid Ühendkuningriigi kodanikuühiskonnaga, ergutada dialoogi ja teabevahetust ning tuua kodanikuühiskonna organisatsioonid ühiskonna otsustusprotsessi, kaitstes seeläbi tugevaid majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi sidemeid, mis kujunesid enam kui poole sajandi jooksul, mil Ühendkuningriik oli ELi liikmesriik.

Displaying 1 - 1 of 1
Event

At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion will focus on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, planned for October 3rd and 4th respectively. 

06/09/2022