Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC)

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC) valmistab ette komitee tööd mitmes poliitikavaldkonnas, nagu tööhõive ja töötingimused, haridus ja koolitus, põhi- ja kodanikuõigused, tervishoid, sotsiaalpoliitika ja sotsiaalõigused, sooline võrdõiguslikkus, puudeküsimused, romade kaasamine, rände- ja varjupaigaküsimused, justiits- ja siseküsimused (sh sisseränne).

Sektsiooni põhitegevus hõlmab tööd COVID-19 pandeemia vastu võitlemise ja sellest taastumise, põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte, Euroopa sotsiaalõiguste samba ja sellega kaasnevate meetmete, töö tuleviku ning rände ja varjupaiga valdkonnas. Sektsioon pakub ka sekretariaadi teenuseid Euroopa Rändefoorumile, mida komitee korraldab koostöös Euroopa Komisjoniga.

Selle eriülesandeid viivad ellu sektsiooni alalised tööorganid: tööturu vaatlusrühm, ajutine töörühm „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“, temaatiline uurimisrühm „Sisseränne ja integratsioon“, temaatiline uurimisrühm „Puuetega inimeste õigused“ ja temaatiline uurimisrühm „Romade kaasamine“.

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023