Ajutine uurimisrühm „Transpordipoliitika valge raamatu rakendamine“

This page is also available in

Ajutine uurimisrühm „Transpordipoliitika valge raamatu rakendamine“ loodi aprillis 2013 esmalt eesmärgiga viia ellu soovitused Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamusest „Transpordipoliitika valge raamat: kodanikuühiskonna kaasamise ja osalemise suunas“ (TEN/479).

Ajutise uurimisrühma eesmärk on tagada, et valge raamatuga seotud oluliste ELi õigusaktide koostamisel osaleb piisaval määral ka kodanikuühiskond. Uurimisrühm pakub uuenduslikke viise kodanikuühiskonna kaasamiseks ELi otsustusprotsessi ja poliitika rakendamisse.

Osalusdialoog üleeuroopalise transpordivõrgu poliitika teemal

Ajutine uurimisrühm tahab luua dialoogi ametiasutuste, sidusrühmade ja kodanikuühiskonna vahel üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) põhivõrgukoridoride teemal. Kontseptsioon sai alguse Malmö konverentsil „Põhivõrgukoridoride tuleviku kujundamine“ ning seda kinnitati taas Milano konverentsil „Tõhusam dialoog aruka ja säästva transpordi nimel“.

Selle kahesuunalise osalusdialoogi lihtsustamiseks käivitati veebiplatvorm „Talking transport“.

Säästev transport

Pariisi kliimakonverentsil (COP21) allkirjastatud kokkulepe kohustab kõiki allakirjutanuid kiiremini vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Heitkoguste vähendamine sõltub suuresti transpordisektorist, mis on suuruselt teine kasvuhoonegaaside heite tekitaja. Seetõttu uuris uurimisrühm „COP21 konverentsi järelduste mõju Euroopa transpordipoliitikale“ (TEN/582), millele järgnes arvamus „Transpordi CO2-heite vähendamine“ (TEN/609).

Liikuvuspakett

Ajutine uurimisrühm panustab aktiivselt arvamuste koostamisse ja jälgib tähelepanelikult Euroopa Komisjoni 2017. aasta liikuvuspaketi teemasid, nagu turulepääsu meetmed, sotsiaalõigusnormide täitmise tagamine ja teemaksud.

Downloads

Presentation of the PSG