Ajutine uurimisrühm „Euroopa energiaühendus“

This page is also available in

Ajutine uurimisrühm „Euroopa energiaühendus“ suunab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevuskava energiaküsimustes kahel põhiliinil.

Kodanikuühiskonna osalemise edendamine energiaküsimustes Euroopa energiadialoogi kaudu

Komitee leiab, et energiasüsteemi edukaks ümberkujundamiseks on vaja kodanikuühiskonna suurt panust. Üldsuse osalemine poliitika kujundamises ja rakendamises suurendab omanikutunnet, parandab protsessi kulgu ja aitab saavutada ELi energiapoliitika eesmärgid. Sel eesmärgil on komitee edendanud Euroopa energiadialoogi ideed. Dialoogi eesmärk on võimaldada kõigil sidusrühmadel mõista energiaalaseid probleeme ja nendega seotud kompromisse, tegutseda isiklikult ja anda panus energiapoliitika valikutesse, võttes samas arvesse üleeuroopaliste probleemide ja võimalike lahenduste laiemat tausta. Dialoogi soodustamiseks korraldavad ajutise uurimisrühma liikmed arutelusid ja konverentse, sh üritusi, mis on seotud energialiidu olukorda käsitlevate aastaaruannetega (2015, 2016), et aidata koostada igal aastal energialiidu olukorda käsitlev arvamus (2015, 2016) ning osaleda aktiivselt välisorganisatsioonide üritustel, nagu kodanike energiafoorum, Euroopa tuumaenergia foorum ja energiataristu foorum.

Tihedama koostöö edendamine energiaküsimustes

ELi liikmesriigid on tehniliselt ja poliitiliselt üha enam omavahel seotud ning vaevalt suudaksid nad ise oma energiapoliitika eesmärke edukalt ja kulutõhusalt saavutada. Seetõttu pooldab komitee tugevamat koordineerimist, eelkõige võrkude ja turukorralduse vallas. Komitee on väljendanud toetust Euroopa Komisjoni energialiidu raamistikule ning jätkab selles vallas tegutsemist oma sektoripõhiste ja valdkonnaüleste arvamuste ja avalike arutelude kaudu.