Ajutine uurimisrühm „Digitaalarengu tegevuskava“

This page is also available in

ELi peamine strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks on strateegia „Euroopa 2020“. Euroopa digitaalarengu tegevuskava on üks selle seitsmest juhtalgatusest. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa digitaalarengu tegevuskava rakendamist ajutise uurimisrühma abil, mis tegutseb transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsiooni (TEN) raames.

Rühma ülesanne on teha tihedat koostööd asjaomaste sidusrühmade ja teiste ELi institutsioonidega, et viia infoühiskonna vallas ELi strateegia ja õigusaktid rohkem kooskõlla Euroopa kodanikuühiskonna ootustega.

Sel eesmärgil korraldas komitee kaks suurt projekti: nutikate saarte projekt ja nutikate linnade projekt. Lisaks avaldati uuring „Suurandmete eetika“.

Leiti, et kiiremas korras tuleb lahendada probleemid järgmistes valdkondades:

  • kõigile võrdne ligipääs (e-kaasatus);
  • mõju tööturule ja töötingimustele;
  • veebisisu- ja teenuste areng ja kättesaadavus;
  • põhiõiguste, nagu eraelu puutumatuse, isikliku julgeoleku ja väärikuse kaitse;
  • andmekaitse ja suurandmed;
  • mõju majandusele.

Ajutine uurimisrühm jälgib pidevalt digitaalarengut ja selle mõju kodanikuühiskonnale, et leida parimad võimalused tegutsemiseks arvamuste, konverentside ja avalike arutelude kaudu.