Kestlik areng

2015. aasta septembris võtsid maailma liidrid vastu ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“, milles sätestatakse kestliku arengu eesmärgid, et kaotada vaesus, kaitsta Maad, tagada inimõiguste kaitse ja kindlustada heaolu kõigi jaoks. Selle tegevuskava vastuvõtmine tähendab ajaloolist nihet uue paradigma poole, käsitledes majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid erinevusi universaalsel ja integreeritud viisil. See protsess kajastab täiel määral Euroopa sotsiaalse õigluse, demokraatliku juhtimise ja sotsiaalse turumajanduse väärtusi ning keskkonnakaitset.

Komitee kestliku arengu vaatlusrühma kaudu propageerime me sellist Euroopat, mis näitab kogu maailmas eeskuju, järgides täielikult ja rakendades ÜRO 2030. aasta tegevuskava.

Eeskätt oleme määranud kindlaks järgmised põhilised poliitikavaldkonnad, kus ELis tuleks saavutada põhjalik muutus kestliku arengu suunas:

  • õiglane üleminek vähese CO2-heitega ressursitõhusale ringmajandusele;
  • üleminek sotsiaalselt kaasavale ühiskonnale ja majandusele – inimväärne töö ja inimõigused;
  • üleminek toiduainete jätkusuutlikule tootmisele ja tarbimisele;
  • investeerimine innovatsiooni ja pikaajalise taristu uuendamisse ning kestlike ettevõtete innustamine;
  • kestliku arengu edendamine kaubanduse abil.

Kestliku arengu vaatlusrühm tegeleb kõigi nende üleminekute käsitlemisega järjepideval ja ühtsel viisil, et optimeerida ühiskondlikku kasu.