Energeetika

Varem sai Euroopa suure osa oma energiast sageli kallistest ja saastavatest energiaallikatest ning tihti imporditi seda kolmandatest riikidest. Selline mudel ei ole enam jätkusuutlik. Kliimamuutuste tõttu peab ühiskond vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid, samas kui Euroopa energiajulgeolek on jätkuvalt ohus.

Mis on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee energiapoliitika eesmärgid?

  • Avalikult tegeleda ühiskondlike küsimustega, mis on seotud muutustega tootmises ja energiaallikate kasutamises.
  • Võimaldada tööstusel kasutada ära tehnoloogilisi ja majanduslikke võimalusi, mis tekivad üleminekul vähese CO2-heitega majandusele, käsitledes samas sellised probleeme nagu energiahinna tõus, turumoonutused ja kindel energiavarustus.
  • Kaitsta tarbijate huve, eelkõige haavatavate rühmade puhul, keda ohustab energiaostuvõimetus, seoses energia kättesaadavuse, hinna ja valikuga ning anda neile samas võimalus olla aktiivne turuosaline.
  • Tagada, et kodanikud oleksid kaasatud ELi energiapoliitika kujundamisse.

Kuidas komitee neid eesmärke saavutab?

Komitee on seotud ELi energiapoliitika meetmetega, eelkõige Euroopa Komisjoni energialiidu projektiga oma arvamuste, ürituste ja Euroopa energiadialoogi kaudu.

  • Alates energialiidu käivitamisest 2015. aastal on komitee koostanud mitmeid arvamusi, eelkõige vastusena sellistele suurtele pakettidele nagu „Puhas energia kõikidele eurooplastele“.
  • Samuti edendab komitee Euroopa energiadialoogi, millesse kaasatakse eksperte, sidusrühmi ja poliitikuid kogu Euroopast. See hõlmab ka iga-aastast arutelu energialiidu olukorda käsitleva aruande üle. Eesmärk on edastada Euroopa kodanike ja organiseeritud kodanikuühiskonna ideid ja küsimusi ELi poliitikutele.
  • Komitee korraldab avalikke arutelusid ja konverentse ning osaleb aktiivselt komiteevälistel üritustel, nagu iga-aastane energiataristu foorum, Euroopa tuumaenergia foorum ja kodanike energiafoorum.