Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab makropiirkondlike strateegiate kiiret parandamist

Komitee nõuab makropiirkondlike strateegiate parandamist ja esitab oma ettevalmistavas arvamuses

Juunis esitatud ettepanekud põhinevad olemasolevate makropiirkondlike strateegiate süvaanalüüsil. Analüüsist ilmnes, et need on seni osutunud ühtekuuluvuspoliitika kasulikuks vahendiks ning tugevdanud integratsiooni ja koostööd, kuid ei ole täitnud neile pandud ootusi sotsiaalse ja territoriaalse ebavõrduse vähendamisel ning keskkonnasäästlikkuse suurendamisel.

Selleks et tõhustada strateegiate mõju ebavõrdsuse vähendamisele, soovitab komitee parandada ennekõike koostööpartnerite teabevahetust ja ühenduvust ning innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide suuremat kaasamist strateegiate rakendamisse ja jälgimisse.

Poliitikakujundajad peavad seega tugevdama poliitilist sekkumist, edendama aktiivset pühendumist makropiirkondlikele strateegiatele ja vähendama bürokraatlikku koormust. Oluline on ka luua toimiv võrgustik ning tagada olemasolevate andmebaaside omavaheline ühendatus ja haldamine.

Komitee leiab, et parandada tuleb makropiirkondlike strateegiate alast teabevahetust, et suurendada nende läbipaistvust ning soodustada võrgustike loomist.

Prioriteediks tuleks seada sotsiaalpartnerite, kohalike sotsiaal-majanduslike osalejate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustike ja klastrite loomine nii ruumiliselt kui ka sektori tasandil. Nende aktiivne osalemine otsuste tegemises on väga kasulik tulevikus makropiirkondlike strateegiate rakendamisel ja hindamisel ning see võib edendada ka ühtekuuluvust ning sotsiaalset ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust.

Lõpetuseks teeb komitee ettepaneku luua tõhusad haridusvõrgustikud. Ka need võivad aidata keskkonnaalast jätkusuutlikkust tõhusamalt edendada. (jk)