Me andsime oma hääle ja valisime oma esindajad Euroopa Parlamenti

Me andsime oma hääle ja valisime oma esindajad Euroopa Parlamenti. Me andsime oma hääle ja eelkõige mõistsime, et see hääl on võimeline mõjutama meie igapäevaelu.

Euroopa Parlament tegi aktiivset teavitustööd, et veenda kodanikke hääletama minema. 51 %-line valimisaktiivsus näitab, et muu hulgas õnnestus meil sel korral edastada kodanikele selge sõnum selle kohta, kui oluline on minna valimisurnide juurde. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee osales koos oma liikmetega valimistega seotud üritustel valdades, piirkondades ja organisatsioonides, rõhutades iga kodaniku hääle suurt kaalu 26. mail toimunud olulistel demokraatlikel valimistel.
Millised esmased järeldused saame valimiste tulemustest teha?
1. Esmakordselt 20 aasta jooksul suurenes valimistel osalejate arv;
2. Rahvuslik-populistlikud ja paremäärmuslikud parteid küll võitsid hääli juurde, kuid seda oodatust vähem;
3. Rohelised saavutasid Euroopa tasandil suurt edu;
4. Paljude kandidaatide edu näitas, et lisaks sotsiaalmeedia ulatuslikule kasutamisele on just kandidaatide ja elanikkonna otsekontakt kohapeal see, mis annab lisaväärtust ja toob Euroopa Liidu kodanikele lähemale.

Olen kindel, et peagi oleme tunnistajateks Euroopa uuele algusele. Üle 50 %-line valimisosalus annab märku sellest, et huvi Euroopa vastu on kasvamas ning valijaskond soovib praeguse olukorra muutumist ja tahab muuta Euroopa selle kodanike jaoks paremaks ja õiglasemaks paigaks. Tahan uskuda, et kodanikuühiskonna esindajatena saame panustada oma energia selle projekti õnnestumisse.

Meie, kodanikuühiskonna osalejad, suudame tegutseda aktiivsemalt ja dünaamilisemalt. Tuleb teha rohkem jõupingutusi tagamaks, et rahvuslik-populistlike ja euroskeptiliste liikmete esindatus Euroopa Parlamendis ei mõjuta Euroopa poliitika rakendamist.

Eurooplased nõuavad parlamendi uuelt koosseisult, Euroopa Komisjoni uuelt presidendilt ning Euroopa Liidu seadusandliku ja täidesaatva võimu kandjatelt, et nad tegutseksid vastavalt valijate ootustele ja lootustele.

Vastu tuleb võtta hulgaliselt otsuseid, mis aitaksid ELil edasi liikuda. Teemad, millega meie institutsioonidel tuleb rinda pista, hõlmavad muu hulgas järgmist: suurem ambitsioonikus kliima valdkonnas, enam inimestest lähtuv ja õiglasem digipööre majanduses, rändest ja varjupaigaõigusest tulenevate probleemide lahendamine, ELi rahastamine, piirkondade sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine ja solidaarsus, sotsiaalõiguste samba rakendamine, Euroopa uus tööstuspoliitika jne.

Sellel uuel, meie silme ees kuju võtval Euroopa maastikul peame meie kodanikuühiskonna esindajatena täitma oma rolli, edendama oma algatuste kaudu avalikku arutelu ning toetama seda uut lähenemisviisi ja uut hoogu jõulise nägemusega. Need on meie ees seisvad ülesanded.

 

Isabel Caño

Teabevahetuse eest vastutav asepresident