Euroopa rändefoorumil anti kümme soovitust ELi rändepoliitika parandamiseks

3. ja 4. aprillil korraldasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjon käesoleva aasta Euroopa rändefoorumi, millel uuriti kodanikuühiskonna ja kohalike omavalitsuste rolli rände haldamisel ning turvaliste ja seadluslike kanalite tagamisel ELi sisenemiseks.

2019. aasta foorumil, mis oli järjekorras viies, anti kümme soovitust. Need koostati arutelude tulemusena, millest võtsid osa ligi 250 esindajat ELi kodanikuühiskonna organisatsioonidest, kohaliku, piirkondliku ja riigi tasandi valitsustest, Euroopa institutsioonidest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest.

Ürituse avasid rändevolinik Dimitris Avramopoulos ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier, kes mõlemad rõhutasid vajadust seaduslikku rännet puudutava aruka ja kontrollitud ELi poliitika järele, mis võiks omakorda aidata ELil rändest kasu saada, edendada sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaitsta kõige haavatavamaid rändajaid.

Euroopa rändefoorumil juhiti tähelepanu sellele, et rohujuure tasandilt lähtuvatel algatustel on oluline roll rände edukal haldamisel. Samuti rõhutati, et integratsioonipoliitika arendamisel on ilmtingimata vaja arvestada ka rändajate seisukohtadega.

Foorumi soovituste teised olulisemad ettepanekud keskendusid vastu võtvate ühiskondade osalemisele rändajate kaasamise projektides, haavatavate rühmade erivajadustele, stiimulitele rändajate taasintegreerimiseks nende päritoluriikides pärast ELis viibimist töö, õpingute või muul eesmärgil. (ll)