EL peab määratlema selge ELi ja Aasia ühendamise strateegia

Märtsikuisel täiskogu istungjärgul võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu arvamuse ühisteatise „Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia põhielemendid“ kohta, mille Euroopa Komisjon ja ELi kõrge esindaja esitasid septembris 2018. Komitee leiab, et teatise puhul jäeti kasutamata tähtis võimalus: leidub palju olulisi strateegilisi lünki, ambitsioonikus on piiratud ja puudub sügav nägemus sellest, kuidas arendada ELi suhteid ja ühenduvust Aasiaga.  

Komitee arvates ei ole kajastatud peamisi majanduslikke ja geopoliitilisi tõsiasju, samuti ei ole kuigivõrd selgelt esile toodud Aasia mitmekesisust ja keerukust. Komitee osutab sügava murega vähemalt 17 valdkonnale, kus viidatakse vähe, kui üldse, paljudele hiljutistele kriitiliselt tähtsatele arengusuundumustele, mis mõjutavad nii ELi kui ka Aasiat.

Vajakajäämiste puhul juhitakse arvamuses tähelepanu asjaolule, et kordagi ei mainita Hiina majandusvööndi ja maanteede algatust „Belt and Road Initiative“ (BRI) – Hiina valitsuse juurutatud arengustrateegiat –, mida peetakse tugevaks märgiks Hiina soovi kohta täita kogu maailmas suuremat osa ja laiendada oma mõjusfääri. Komitee leiab, et EL peab Hiina majandusvööndi ja maanteede algatusele kindlasti ametlikult reageerima.

Kahetsustundega tõdeb komitee, et teatises ei viidata ühelegi olemasolevale ELi ja Aasia kodanikuühiskonna dialoogile, iseäranis oluliste kaubanduslepingute raames kokkulepitud peamistele kodanikuühiskonna järelevalveorganitele. Arvamuse raportöör Jonathan Peel tõdeb, et ei ole olemas kõigile ühtviisi sobivat lahendust ja Aasia ei saa kuidagi peegeldada ELi. Kuid raportöör nendib samas, et EL peab „Aasias poolehoiu võitmiseks rohkem tegema“ ja et teatises on kahetsusväärselt vähe öeldud inimõiguste, õigusriigi, hea valitsemistava ja demokratiseerimise kohta. (dgf)