Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid: ühtlustatud õigusnormid kaitsevad Euroopa kodanikke tõhusamalt

Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid on ained, mis on eriti murettekitavad, mistõttu tuleb sidusate ja ühtlustatud ELi õigusnormidega reguleerida nende kasutamise viise. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles järgima järjekindlat ja terviklikku, teadusel põhinevat strateegiat, mille juurde kuulub selgete eesmärkide ja tähtaegadega tegevuskava.

Komitee peab hädavajalikuks teha täielik toimivuskontroll kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas tuleb hinnata nende sotsiaalset ja majanduslikku mõju, et teha kindlaks tegelik olukord.

„Kooskõlastatuse puudumine on põhjustanud kehtivate õigusnormide killustumist ja mõnikord ebaühtlust. Peame looma õigusraamistiku, mis võimaldaks reguleerida endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kasutust ühtsel, järjepideval ja teaduslikul viisil. Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kasutus peab tuginema ettevaatusprintsiibile ning toimuma kooskõlas juba kehtivate biotsiide ja pestitsiide käsitlevate sätetega,“ ütles komitee märtsis vastu võetud arvamuse „Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik“ raportöör Brian Curtis. Lisaks tuleb pikaajalist strateegiat tugevdada realistliku tegevuskavaga, et seada eesmärgid ja tähtajad.

Komitee teeb ettepaneku luua finantsmehhanism, et toetada üleminekuperioodil nii ettevõtjaid kui ka töötajaid.

Kodanikuühiskonnal võib olla otsustav roll riiklike teadlikkuse suurendamise kampaaniate väljatöötamisel ja toetamisel, et teavitada eurooplaste tervise kaitseks võetud ELi meetmetest. Samuti on olulised haridus- ja koolitusalgatused. (sma)