Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitab Euroopa tuleviku tegevuskava

President Jahier esitleb tegevuskava 9. mail Sibius

EL peab kodanikele lähemale jõudma ja saama kestliku arengu ülemaailmseks liidriks, leiab komitee julges arvamuses ELi tuleviku kohta. Komitee kutsub üles koostama uue ELi strateegia, mille lähenemisviis oleks terviklik ja valdkonnaülene ning mis keskenduks eurooplaste vajadustele ja kestlikkusele, ning esitab poliitilised soovitused üheteistkümne prioriteedi kohta. Uut üldstrateegiat kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamiseks peab toetama ambitsioonikas ELi eelarve.

Komitee poliitilised soovitused seonduvad üheteistkümne prioriteediga, sh juhtimisprioriteet. Selle prioriteedi all soovitab komitee, et ELi kogu sise- ja välispoliitika oleks ühtne ja kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega ning võimaldaks järgida tõhususe ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

Kodanike Euroopa prioriteedi all avaldab komitee poolehoidu meetmetele, mille abil suurendada veelgi kodanikuosalust ELi poliitikaloomes, et võita tagasi inimeste toetus ELi integratsiooniprotsessile ja nende usk sellesse.

Uue strateegia prioriteetide hulgas peaks olema ka aktiivsem ELi poliitikast teavitamine. Sisukas, usaldusväärne ja vahetu teave võib aidata muu hulgas suurendada kodanike teadlikkust ELi saavutustest ja ühistegevuse väärtusest.

Kestliku arengu prioriteeti käsitlevate poliitiliste soovituste kohaselt peaks tulevane strateegia viima tulemusteni ELi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel kliima, bioloogilise mitmekesisuse ja vee valdkonnas. See tähendab vajadust tagada vähemalt Pariisi kliimakokkuleppe täielik ja kohene rakendamine ning kiirendada õiglast ja jätkusuutlikku üleminekut suurel määral taastuvatest energiaallikatest toodetud energiale.

Üksteist prioriteeti hõlmavad ka tugevat sotsiaalset mõõdet, mis peaks suurendama lähenemist ELis, näiteks haridussüsteemide üldise parandamise ja neisse rohkem investeerimise teel. Samuti peaks eesmärkide hulgas olema arendada välja ühine, terviklik ja tasakaalustatud rändepoliitika käsitus.

Ühtlasi peab Euroopa ettevõtlussektor muutuma kestlikkuse valdkonnas tugevamaks üleilmseks osalejaks. Kestlikud ettevõtted tuleksid digiüleminekuga edukalt toime ning edendaksid ka edaspidi innovatsiooni ja loovust. Kestlik majandus hõlmab vaba ja õiglast kaubandust, konkreetseid eeskirju avalike hüvede ja teenuste kohta ning õiglast maksustamist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier esitleb komitee Euroopa tuleviku tegevuskava konverentsil „Euroopa tulevik. Praeguste suundumuste perspektiivid“, mis toimub Sibius paralleelselt 9. mai tippkohtumisega Euroopa tuleviku üle.

Komitee Euroopa tuleviku tegevuskava lühikokkuvõttega saab tutvuda aadressil europa.eu/!wY47tn. (jk)