Viimane võimalus esitada projekte EMSK 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas

This page is also available in

Taotluste esitamise tähtpäev: 6. september

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone ja üksikisikuid kogu Euroopa Liidus üles kandideerima kodanikuühiskonna auhinnale. Sel aastal keskendutakse algatustele, mis võitlevad sooliste stereotüüpide vastu, edendades naiste ja meeste võrdseid võimalusi ning võrdset kohtlemist kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

Kandideerimise tähtaeg on 6. septembril 2019 kell 10.00.

Komitee, kes esindab ametiühinguid, valitsusväliseid ja tööandjate organisatsioone ELi tasandil, esitas juunis kutse kandideerida auhinnale, mille kogufond on 50 000 eurot. Auhind antakse maksimaalselt viiele võitjale tseremoonial, mis toimub 12. detsembril 2019 Brüsselis.

Kodanikuühiskonna auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Samuti võivad kandideerida üksikisikud. Kandideerida saavad juba ellu viidud või rakendamisjärgus algatused või projektid.

Täielik ülevaade nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval meie veebilehel http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

LISATEAVE SELLE AASTA AUHINNA TEEMA KOHTA

Komitee omistab sel aastal kodanikuühiskonna auhinna silmapaistvatele projektidele ja algatustele, mis hõlmavad vähemalt ühte järgmistest teemadest:

  • võitlus soostereotüüpide, diskrimineeriva sotsiaalse käitumise ning eelarvamuste vastu või teadlikkuse suurendamine nende kohta kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades;
  • teadlikkuse suurendamine meedias kajastatavate soostereotüüpide tagajärgede kohta;
  • naiste tööhõive toetamine tavapäraselt meeste pärusmaaks peetavates ametites, nagu teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika ning IKT sektor; võitlus soolise segregatsiooni vastu hariduses;
  • võitlus soolise palga- ja pensionilõhega;
  • naisettevõtluse, otsuste tegemisel võrdõiguslikkuse, naiste majandusliku sõltumatuse ning töö- ja pereelu tasakaalu edendamine;
  • tegelemine probleemidega, mis on eriomased haavatavatele naistele, näiteks üksikemad, puuetega naised, rändajad, etnilised vähemused või madala kvalifikatsiooniga töötajad.

KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAST

Tänavu juba üheteistkümnendat aastat välja antava kodanikuühiskonna auhinna käivitas komitee selleks, et tunnustada ja innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute konkreetseid algatusi ja saavutusi, millega on märkimisväärselt aidatud edendada ühiseid väärtusi Euroopa ühtekuuluvuse ja integratsiooni suurendamisel. 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna teema oli „Identiteedid, euroopalikud väärtused ja kultuuripärand Euroopas“.

Palun ärgitage oma riigi kodanikuühiskonna organisatsioone kandideerima Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinnale 2019 ja aidake väärtuslikel projektidel seeläbi tunnustust võita.

Downloads

Viimane võimalus esitada projekte EMSK 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas

See also