Piiriülesed teenused hoogustavad majanduskasvu, selgub uuringust

This page is also available in

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tellitud uue uuringu kohaselt loovad piiriülesed teenused uusi töökohti ja majanduskasvu. Neil on positiivne mõju kõigile ELi riikidele ja eri liiki töökohtadele – nii tööjõu- kui ka teadmusmahukatele töökohtadele. Dokumendist selgub, et piiriüleste teenuste siseturu range reguleerimise vältimine on ELi majandusele kasulik. Piiriüleste teenuste osakaalu vähendamine 1 % võrra läheks ELi majandusele maksma umbes 8 miljardit eurot.

2014. aastal tulenes ELis ligikaudu 11 miljonit töökohta piiriüleste teenuste ekspordist. Alates 2000. aastast on piiriülestest teenustest sõltuvate töötajate arv peaaegu kahekordistunud. Kui ELi kogutööhõive suurenes 5,5 %, kasvas piiriüleste teenuste osutamisest sõltuv tööhõive 94 %. See näitab selgelt positiivset mõju ELi majandusele. Suurema piiriüleste teenuste osakaaluga riikides on registreeritud palju tugevam tööhõive kasv ja SKP kui riikides, kes on piiriüleste teenuste turule vähem kaasatud.

Uuring tõendab, et piiriülesed teenused ei kujuta endast sotsiaalset dumpingut ega ohusta liikmesriikide majandust. Piiriüleste teenuste rangem reguleerimine avaldaks negatiivset mõju majandusele ja ohustaks ühtse turu terviklikkust, ütles tööandjate rühma aseesimees Peter Clever.

Dokumendi kohaselt – vastupidiselt üldsuse arvamusele – asub kolm neljast piiriülesest töökohast EL15 riikides. Peaaegu 40 % töötajate lähetamisest toimus ühest kõrge palgaga liikmesriigist teise. See näitab selgelt, et piiriülestest teenustest saavad kasu kõigi ELi liikmesriikide majandused. 2014. aastal ulatus piiriüleste teenuste ekspordist sõltuv kogulisaväärtus ELi 28 liikmesriigis 625 miljardi euroni.

Lisaks ei piirdu piiriülesed teenused ainult tööjõumahukate, madalapalgaliste töökohtadega. Piiriülestest teenustest sõltuvate teadmusmahukate sektorite töökohtade osakaal on kasvanud peaaegu samas mahus kui tööjõumahukate töökohtade osakaal.

Uuring viitab ka sellele, et riikides, kus piiriüleste teenuste osakaal on suurem, on vaesusriskis ja sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste osakaal keskmisest väiksem ning elanikkond on õnnelikum ja eluga rahulolu on suurem.

Uuringu koostas Saksamaa mõttekoda IW Consult ning selle tellis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma taotlusel. Dokumendi saab alla laadida siit: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also