Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2019. aasta kodanikuühiskonna auhind on pühendatud naiste mõjuvõimu suurendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse eest seismisele

CSP 2019 logo

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutas välja konkursi 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale. Käesoleva aasta teema on „Rohkem naisi Euroopa ühiskonnas ja majanduses” ning auhinnaga tunnustatakse innovaatilisi algatusi ja projekte, mille eesmärk on võidelda naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja nende võrdse kohtlemise eest kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

Kodanikuühiskonna auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Samuti võivad kandideerida üksikisikud. Kandideerida saavad juba ellu viidud või rakendamisjärgus algatused või projektid.

Auhinnafond on 50 000 eurot ja see jagatakse kuni viie võitja vahel. Taotluste esitamise tähtpäev on 6. september 2019 kell 10.00 ja auhinnatseremoonia toimub Brüsselis 12. detsembril 2019.

LISATEAVE SELLE AASTA AUHINNA TEEMA KOHTA

Komitee esindab Euroopa ametiühinguid, valitsusväliseid ja tööandjate organisatsioone ELi tasandil ning on korduvalt hoiatanud püsiva soolise segregatsiooni ja diskrimineerimise eest Euroopa tööturul ja ühiskonnas. Kuuskümmend aastat pärast Rooma lepinguga võetud kohustust kõrvaldada ELis sooline palgalõhe laiutab see jätkuvalt, ulatudes umbes 16%-ni ja pensionilõhe jääb lausa suurusjärku 38%.

Naised moodustavad 51% ELi elanikkonnast, kuid vaid 67% neist töötab. Ettevõtjate hulgas on naisi kõigest 31%. Koduste hoolduskohustuste tõttu töötavad nad suurema tõenäosusega osaajaga või võtavad vastu ebakindla töökoha, teenides seetõttu vähem. Nad on endiselt äärmiselt alaesindatud poliitilistes ja majanduslikes otsustusorganites, näiteks äriühingute juhtorganites.

Soostereotüübid kajastuvad kõigis eluvaldkondades. Meedia sageli põlistab soorolle, stereotüüpe või norme või koguni kujutab naisi alandavalt. Pidades silmas hiljutist tagasiminekut naiste õiguste valdkonnas Euroopas ja troostitut prognoosi, et vähemalt lähema saja aasta jooksul ei kohelda naisi veel meestega võrdselt, kutsus komitee hiljuti üles võtma poliitilise kohustuse saavutada Euroopas naiste ja meeste võrdõiguslikkus.

Komitee omistab sel aastal kodanikuühiskonna auhinna silmapaistvatele projektidele ja algatustele, mis hõlmavad vähemalt ühte järgmistest teemadest:

  • võitlus soostereotüüpide, diskrimineeriva sotsiaalse käitumise ning eelarvamuste vastu või teadlikkuse suurendamine nende kohta kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades;
  • teadlikkuse suurendamine meedias kajastatavate soostereotüüpide tagajärgede kohta;
  • naiste tööhõive toetamine tavapäraselt meeste pärusmaaks peetavates ametites, nagu teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika ning IKT sektor; võitlus soolise segregatsiooni vastu hariduses;
  • võitlus soolise palga- ja pensionilõhega;
  • naisettevõtluse, otsuste tegemisel võrdõiguslikkuse, naiste majandusliku sõltumatuse ning töö- ja pereelu tasakaalu edendamine;
  • tegelemine probleemidega, mis on eriomased haavatavatele naistele, näiteks üksikemad, puuetega naised, rändajad, etnilised vähemused või madala kvalifikatsiooniga töötajad.

Täielik ülevaade nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval meie veebilehel http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAST

Tänavu juba üheteistkümnendat aastat välja antava kodanikuühiskonna auhinna käivitas komitee selleks, et tunnustada ja innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute konkreetseid algatusi ja saavutusi, millega on märkimisväärselt aidatud edendada ühiseid väärtusi Euroopa ühtekuuluvuse ja integratsiooni suurendamisel. 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna teema oli „Identiteedid, euroopalikud väärtused ja kultuuripärand Euroopas“.

Palun ärgitage oma riigi kodanikuühiskonna organisatsioone kandideerima Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinnale 2019 ja aidake väärtuslikel projektidel seeläbi tunnustust võita.

Work organisation

Downloads

PR 28/2019 - The EESC dedicates its flagship Civil Society Prize in 2019 to the empowerment of women and the fight for gender equality