Olukorras, kus protektsionismil ei ole Euroopas kohta, ei saa EL lubada, et tema siseturg ujutataks üle toodetega, mis on vastuolus liidu sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standarditega ja seavad ohtu liidu tööstuse. Selline hoiatus kõlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaanuari täiskogu istungjärgul vastu võetud ELi tööstuspoliitika tervikliku lähenemise teemalises arvamuses.

Euroopa tahab olla eeskujuks tööstuspoliitikaga, millega kaitstakse töötajate huve, hoitakse keskkonda ja investeeritakse innovatsiooni. Samas on kõik see seotud märkimisväärsete kuludega, mis omakorda peegelduvad toote hinnas. Oma tööstusele õiglaste kauplemistingimuste garanteerimiseks peab EL tagama, et tema turule sisenevad muu maailma tooted vastaksid samadele nõuetele. See oli komitee arvamuse „Terviklik lähenemine ELi tööstuspoliitikale“ peamine sõnum.

„Euroopa ei saa endale lubada naiivsust. Ülevõimsuse, ebaseadusliku riigiabi ja muude ebaausa konkurentsi vormidega tuleb võidelda Euroopa õigusaktidega, austades sealjuures WTO eeskirju,“ märkis raportöör Gonçalo Lobo Xavier (tööandjad, PT).

Kõnealuste praktikate vastu võitlemise vahendid peavad sisalduma ELi tegevuskavas. ELi dumpinguvastased meetmed peavad olema kiiremad, paremini jälgitavad ja paindlikumad.

Võrreldes ülemaailmsete tegutsejatega, nagu Hiina, India ja Korea, kes on olnud oma tööstuspoliitika arendamisel väga aktiivsed, ei ole Euroopal sidusat pikaajalist nägemust oma tööstusest, rõhutas komitee.

Järgmise kümne aasta nelja peamise katsumusega – digiteerimine, kliimamuutused, globaliseerumine ja demograafilised muutused – toime tulemiseks on vaja siduvate eesmärkide, ajakava ja vahenditega terviklikku tööstuspoliitika tegevuskava.

Samuti on oluline vähemalt osade töötleva tööstuse sektorite tagasitoomine ELi.

Arvamus koostati Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria taotlusel. (dm)