Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on vastu Euroopa Sotsiaalfond Plussi kui ELi peamise inimestesse investeerimise fondi vahendite vähendamisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kritiseerib teravalt kavandatud kuueprotsendist kärbet Euroopa Sotsiaalfond Plussile eraldatud vahendites. Sellesse uude fondi integreeritakse ELi järgmisel pikaajalisel rahastamisperioodil 2021–2027 mitu fondi ja programmi, millega tahetakse tugevdada ELi sotsiaalset mõõdet.

Komitee on vastu sellele, et järgmises ühtekuuluvuspoliitika eelarves kaotatakse Euroopa Sotsiaalfond Plussile eraldatud vahendite kohustuslik miinimumosa, mis on praegu 23,1%. Samuti ei nõustu komitee ettepanekuga vähendada selle fondi ELi kaasrahastamise määra.

Komitee nõuab, et 30% majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika vahenditest eraldataks Euroopa Sotsiaalfond Plussile, ning soovitab kasutada 30% selle fondi vahenditest sotsiaalse kaasatuse meetmete rahastamiseks.

 „Kuueprotsendine kärbe Euroopa Sotsiaalfond Plussi rahastamises ei ole aktsepteeritav, arvestades ELi jätkuvalt kõrget vaesuse määra, mis on üle 23%,“ ütles Krzysztof Balon, kes koostas komitee arvamuse komisjoni Euroopa Sotsiaalfond Plussi käsitleva ettepaneku kohta.

Kuigi komitee on vastu rahastamise vähendamisele, väljendab komitee heameelt ettepaneku üle muu hulgas seetõttu, et see on kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste sambaga ja selles integreeritakse olemasolevad fondid, et tõhustada võitlust vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja töötuse vastu.

Komitee arvates peaks Euroopa Sotsiaalfond Pluss suunama konkreetse osa rahast noorte tööhõivele ja kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkuse suurendamisele. Kodanikuühiskond peaks Euroopa Sotsiaalfond Plussi projektide kavandamisse ja rakendamisse täielikult kaasatud olema. (ll)