Kolmandas mobiilsuspaketis tuleb võtta arvesse kõiki transpordiliike

Uues komisjoni ettepanekus tuleb olla põhjalikum ja võtta arvesse kõiki transpordiliike. Keskenduma peab kauba- ja reisijatevedu koondavatele ühendvedudele. Giulia Barbucci koostatud ja oktoobrikuisel täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjoni esitatud kolmandat liikuvuspaketti, kuid nõuab ambitsioonikama projekti väljatöötamist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab komisjoni ettepanekut ja peab seda järgmiseks sammuks Euroopa säästva transpordi suunas. Siiski märkis Giulia Barbucci: „Soovime, et komisjon vaataks maanteetranspordist kaugemale. Jätkusuutliku ja turvalise transpordi edukaks arendamiseks tuleb võtta arvesse kõiki olemasolevaid transpordiliike. Vajame ambitsioonikamat visiooni, milles käsitletakse avalike ja erasektori transporditeenuste vahelisi ühendvedusid, et saavutada tõhususe, elukvaliteedi ja ohutusega seotud eesmärgid.“

Lisaks kutsub komitee komisjoni üles eraldama programmi jaoks piisavalt vahendeid ning toetab liiklusohutust ja akusid käsitlevaid strateegilisi tegevuskavasid. Ühtlasi tuletab komitee meelde probleeme, mis võivad kaasneda sõidukite täieliku automatiseerimise ja elektrisõidukitele üleminekuga.

2018. aasta mais avaldas Euroopa Komisjon oma kolmanda „Liikuvus Euroopas“ paketi, mis on tema hiliseim panus Euroopa transpordi ajakohastamisse. Paketis keskendutakse maanteetranspordile, eriti autotranspordile, ja kolmele järgmisele põhielemendile: ohutu liikuvus, ühendatud ja automatiseeritud liikuvus, keskkonnahoidlik liikuvus. (mp)