Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab uudseid mõtteid ELi majanduse juhtimise parandamiseks

EU economic governance

Oktoobris võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu ELi majanduse juhtimist käsitlevate arvamuste paketi, andes ELi otsustajatele uue sisendi käimasolevateks läbirääkimisteks majandus-ja rahaliidu süvendamise üle ning järgmise Euroopa poolaasta rakendamiseks.

Nimetatud paketis toetab komitee komisjoni ettepanekuid luua reformi tugiprogramm (RSP) ning Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (EISF) ELi uue eelarve (2021–2027) raames. See oleks tervitatav samm ELi majandusliku integratsiooni ja juhtimise parandamise suunas.

Siiski oleks soovitav jälgida RSP toel rakendatavate struktuurireformide ning üleeuroopalise tähtsusega projektideni. Selle uue vahendi edu sõltub paljude aspektide peenhäälestamisest: struktuurireformide määratlus, nende hindamise menetlused ja rahaliste vahendite väljamaksmise tingimused.

Komitee väljendab ka muret seoses EISFi suurusega. Kaht või enamat liikmesriiki tabavate šokkide puhul ei pruugi see piisav olla. Komitee leiab, et töötuse seadmine toetuse aktiveerimise ainsaks kriteeriumiks võib vähendada vahendi õigeaegsust ja tõhusust.

Muud täiendavad kriteeriumid annaksid saabuvast ulatuslikust šokist juba enne märku. See võimaldaks toetusi rakendada juba enne šokkide saabumist. Komitee soovitab ka EISFi edasi arendada ja uurida, kuidas võiks töötada.

Seoses 2018. aasta majanduspoliitikaga kutsub komitee üles lähtuma euroalal . Majanduspoliitiliselt on eelarveülejäägiga riikides vaja teha suuremaid investeerimiskulutusi. Majanduspoliitika prioriteediks peaks olema soodsate tingimuste loomine ettevõtlusinvesteeringutele ja innovatsioonile, samuti töökohtadega seotud ebakindluse, vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamine. (jk)