Ühtekuuluvuspoliitika eelarve kärpimine saadab vale signaali

Komitee on kindlalt veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa tuleviku põhielement, mille jaoks tuleb tagada piisavad vahendid ja asjakohane reformimine. 2021–2027. aasta programmitöö perioodi eelarve kärpimine saadaks üldsusele vale signaali ja seaks ohtu ühtekuuluvuspoliitika. Eelarve tuleb hoida vähemalt praegusega samal tasemel ja suurendada selles territoriaalsele koostööle ettenähtud osa.

Kuigi komitee kritiseerib hiljuti vastuvõetud arvamuste paketis tulevase regionaalarengu ja ühtekuuluvuspoliitika kohta esitatud komisjoni ettepanekute finantssätteid, toetab ta komisjoni reformimispüüdeid ning tõdeb, et lihtsustamine, paindlikkus ja tõhusus on märkimisväärselt paranenud. Kuid siiski on kahju, et uue reeglistiku abil ei kehtesta kõigi fondide jaoks ühtseid eeskirju.

Uued ühtekuuluvuspoliitika eeskirjad peaksid komitee arvates olema kooskõlas uue strateegiaga „Euroopa 2020“. Need peaksid toetama jõupingutusi kestliku arengu eesmärkide ja Euroopa sotsiaalõiguse samba rakendamisel ning ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täielikul integreerimisel.

Komiteele on vastuvõetamatud ettepanekud makromajandusliku tingimuslikkuse, n+2 kulukohustustest vabastamise reegli ja kaasrahastamise määrade vähendamise kohta. Need ettepanekud muudaksid majanduskeskkonna liiga jäigaks ja võiksid ohustada investeeringuid. Tarvis on suuremat paindlikkust, et arvestada piirkondade konkreetse olukorraga.

Kuna ühtekuuluvuspoliitika peab võimaldama struktuuriliste ja alaliste ebasoodsate oludega piirkondadel oma probleeme tõhusalt lahendada, valmistab komiteele heameelt kavandatud mehhanism õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis. Mehhanism peab tagama võimalikele kasutajatele õiguskindluse ja kaotama võimalikud tasakaaluhäired partnerite vahel.

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki silmas pidades teeb komitee ettepaneku parandada noorte kaasamist. Digitaalse lõhe vähendamine peaks olema kõigi Euroopa territoriaalse koostöö programmide puhul esmatähtis. Samuti tuleks kaaluda kodanikukaitse ja oluliste riskide leevendamise prioriteediks seadmist.

Rohkem teavet komitee arvamuste kohta leiate siit. (jk)