Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite testimist turgudel, kuid kutsub üles looma uue rahastamisvahendi jaoks tugevama soodustava raamistiku

SBBS

Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid (SBBS) võivad aidata mitmekesistada pankade ja muude finantsettevõtjate riigivõlakirjaportfelle ning vähendada viimaste riske. Sellel võib avaldada positiivset mõju finantssüsteemi stabiilsusele ja vastupanuvõimele ning parandada finantsturu integratsiooni.

Seetõttu toetab komitee komisjoni seadusandlikku ettepanekut luua soodustav raamistik riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite väljaarendamiseks turul. Komitee pooldab riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite turuletoomist ja testimist turgudel, kuid samas nõuab, et tarvis on käsitleda ettepanekus sisalduvaid mitmeid lahtisi küsimusi. 

„Ainus võimalus teada saada, kas pangad ja investorid on riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberitest tegelikult huvitatud, on neid turul testida“, sõnas kõnealust teemat käsitleva arvamuse raportöör Daniel Mareels. Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid võiksid aidata veelgi nõrgestada tugevat sidet pankade ja nende koduriikide vahel. Komitee on eelmisest finantskriisist alates kutsunud üles tegema lisajõupingutusi selle saavutamiseks.

Oluline on aga tagada kavandatava raamistiku selgus, tõhusus ja mõjusus. Ehkki komitee nõustub ettepaneku paljude aspektidega, tuleb teisi aspekte tugevdada: nt ESMA poolne järelevalve peab olema rangem ja algama varasemas etapis, kui eriotstarbelised üksused saavad võimaluse riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite alusportfellide koosseisu enesesertifitseerimiseks.

Ka tuleb käsitleda tervet rida vastamata küsimusi, sh kas riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid toimivad tõhusalt igasugustes tingimustes, ning samuti on tarvis uurida, kas riigivõlakirjadega tagatud väärtpabereid peaks pakkuma ka erahoiustajatele ja -tarbijatele.

Kavandatud raamistikku tuleks tihedas koostöös kõigi sidusrühmadega edasi arendada. (jk)