Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Euroopa väärtuste tugevdamine

Head lugejad!

Vähem kui seitse kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi leiab Euroopa end teelahkmel.

Mis mõne aasta eest tundus võimatu, näib nüüd olevat meie igapäevane väljakutse: Euroopa Liidu kahtluse alla seadmine ja liidu väärtuste ohustamine. Olgu tegemist demokraatia, vabaduse, võrdsuse, inimväärikuse ja inimõiguste austamisega või õigusriigiga, vaidlustatakse paljudes liidu piirkondades meie väärtusi. Ent väärtused on ELi nurgakivi. Kui need on ohus, raputab see ELi alustalasid.

Ürituste kalender

22.–23.11.2018, Ateena, Kreeka

EMSK 12. kodanikuühiskonna meediaseminar – Euroopa väärtuste tugevdamine

28.11.2018, Brüssel

EMSK tarbijaküsimusi käsitlev tippkohtumine

30.11.2018, Brüssel

Toodete enneaegse aegumise probleem Euroopas

12.–13.12.2018, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

Lühidalt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uueks peasekretäriks sai Gianluca Brunetti

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimetas 14. novembril 2018 uueks peasekretäriks komitee personali- ja finantsosakonna endise juhi Gianluca Brunetti.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab Euroopa kinost lugu

23. oktoobril toimus Brüsselis BOZARis Paweł Pawlikowski (Oscar filmi „IDA“ eest 2015. aastal ja parima režissööri auhind Cannes’is 2018. aastal) filmi „Cold War“ esilinastus. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oli selle ürituse korraldamisel partner, esilinastuse korraldajad olid veel ka Euroopa Komisjon (Creative Europe), Euroopa Parlament (Luxi filmiauhind) ja BOZAR. Filmi tulid BOZARi vaatama viissada inimest. Komitee nimel avas ürituse komitee teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño, kes rõhutas, et kultuur on kodanikuühiskonna jaoks hädavajalik, eelkõige dialoogi arendamiseks eri kultuuride vahel. Filmi vaatamisele järgnes arutelu OPUS FILMI loomeprodutsendi Ewa Puszczyńskaga, arutelu juhtis Gazeta Wyborcza endine korrespondent Robert Sołtyk. Arutati väljendusvabaduse ja loomingulisuse küsimusi totalitaarses ühiskonnas. Kõige olulisem järeldus, milleni jõuti oli see, et kultuur ületab piire kiiremini kui inimesed. (ehp)

Fotol: Bozari esindaja Juliette Duret, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel asepresident Isabel Caño, Creative Europe MEDIA esindaja Lucía Recalde, OPUS FILMI loomeprodutsent Ewa Puszczyńska

Luca Jahier: „Euroopa kas on kestlik või teda pole olemas“

Luca Jahier märkis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Komisjoni ning Madalmaade majandus- ja sotsiaalnõukogu korraldatud kõrgetasemelisel konverentsil „Kestliku arengu eesmärgid ja kestlike globaalsete väärtusahelate algatused“, et kestlikule majandusele puudub alternatiiv: „Euroopa kas on kestlik või teda pole olemas“.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid nõuavad Serbialt õigusriigi põhimõtte tugevdamist

ELi ja Serbia kodanikuühiskonna ühise nõuandekomitee 7. kohtumine 23. oktoobril Belgradis andis mõlema poole kodanikuühiskonna organisatsioonidele võimaluse uurida Serbia ühinemisprotsessi olukorda.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiidab heaks esimese laenu sotsiaalmajandusele vastavalt Junckeri kavale

Euroopa Investeerimispank on andnud Hispaania sotsiaalsele ettevõttele ILUNION 35 miljoni eurose laenu. See laen on tunnistus sotsiaalmajanduse potentsiaalist, millele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ammu tähelepanu pööranud. Kõnealuse laenuga loodetakse luua 725 töökohta.

EMSK uudised

Volinik Stylianidese sõnul on rescEU alles esimene ELi kodanikukaitse mehhanismi uuendus

Kliimamuutuste suurt mõju arvestades kutsub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi institutsioone üles võtma rescEU ettepaneku raames veelgi rohkem ühiseid meetmeid, et tõhusamalt ja tulemuslikumalt katastroofidele reageerida.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovib kodanikuühiskonnale suuremat rolli ELi välistegevuses

17. oktoobril 2018 osales Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini EMSK täiskogu istungjärgul, et rääkida peamistest ELi ees seisvatest välisohtudest ja -probleemidest. Komitee president Luca Jahier osutas ELi olulisusele ühe suurima humanitaarabi andjana, viidates „kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasaaitamissoovile“.

40% of EU budget should be earmarked for climate change

With its opinion on a"Finance-climate pact", the EESC wants to ensure the financing of the necessary transitions to green our economy. It argues that 40% of the EU budget should be devoted to the fight against climate change and its consequences.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väidab, et tugev ja täielikult rahastatud ühine põllumajanduspoliitika on hädavajalik

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et tugev ja täielikult rahastatud ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on hädavajalik, ja taunib ÜPP eelarve kärpimist. Komitee väljendab heameelt ÜPP seadusandlike ettepanekute üle, milles pühendutakse nüüd rohkem keskkonna ja kliimamuutuste valdkonnale, subsidiaarsusele ja lihtsustamisele, kuid soovib tagada, et ÜPP jääb tugeva ühtse turuga ühiseks poliitikavaldkonnaks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab uudseid mõtteid ELi majanduse juhtimise parandamiseks

EU economic governance

Oktoobris võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu ELi majanduse juhtimist käsitlevate arvamuste paketi, andes ELi otsustajatele uue sisendi käimasolevateks läbirääkimisteks majandus-ja rahaliidu süvendamise üle ning järgmise Euroopa poolaasta rakendamiseks.

Ühtekuuluvuspoliitika eelarve kärpimine saadab vale signaali

Komitee on kindlalt veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa tuleviku põhielement, mille jaoks tuleb tagada piisavad vahendid ja asjakohane reformimine. 2021–2027. aasta programmitöö perioodi eelarve kärpimine saadaks üldsusele vale signaali ja seaks ohtu ühtekuuluvuspoliitika. Eelarve tuleb hoida vähemalt praegusega samal tasemel ja suurendada selles territoriaalsele koostööle ettenähtud osa.

Komitee nõuab kiiret, kuid järkjärgulist üleminekut jätkusuutlikule majandusele

Lisaks sotsiaalsetele eesmärkidele pühendub EL vähese CO2-heitega, ressursitõhusamale ja jätkusuutlikule majandusele. Keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja üldjuhtimisega seotud kriteeriumitega arvestamine nende kohustuste rahastamisel on raske ülesanne.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite testimist turgudel, kuid kutsub üles looma uue rahastamisvahendi jaoks tugevama soodustava raamistiku

SBBS

Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid (SBBS) võivad aidata mitmekesistada pankade ja muude finantsettevõtjate riigivõlakirjaportfelle ning vähendada viimaste riske. See võib avaldada positiivset mõju finantssüsteemi stabiilsusele ja vastupanuvõimele ning parandada finantsturu integratsiooni.

Uued rände ja piirhalduse fondid peavad keskenduma rändajate integreerimisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab uut Varjupaiga- ja Rändefondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendit. Giuseppe Iuliano koostatud ja oktoobris toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses väljendab komitee nõusolekut komisjoni otsusega suurendada mõlema kõnealuse poliitikavaldkonna eelarvet, kuid leiab, et sõna „integratsioon“ peaks rändefondi pealkirja alles jääma ning et tuleb sätestada seaduslikud Euroopa Liitu rändamise teed.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on vastu Euroopa Sotsiaalfond Plussi kui ELi peamise inimestesse investeerimise fondi vahendite vähendamisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kritiseerib teravalt kavandatud kuueprotsendist kärbet Euroopa Sotsiaalfond Plussile eraldatud vahendites. Sellesse uude fondi integreeritakse ELi järgmisel pikaajalisel rahastamisperioodil 2021–2027 mitu fondi ja programmi, millega tahetakse tugevdada ELi sotsiaalset mõõdet.

 

Kolmandas mobiilsuspaketis tuleb võtta arvesse kõiki transpordiliike

Uues komisjoni ettepanekus tuleb olla põhjalikum ja võtta arvesse kõiki transpordiliike. Keskenduma peab kauba- ja reisijatevedu koondavatele ühendvedudele. Giulia Barbucci koostatud ja oktoobrikuisel täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjoni esitatud kolmandat liikuvuspaketti, kuid nõuab ambitsioonikama projekti väljatöötamist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ütleb komisjonile, et digiüleminek peab olema kaasav

Komisjoni koostatud digitaalse Euroopa programm on samm õiges suunas, sest selles tunnistatakse digioskuste olulisust, kuid programm võiks olla tihedamalt seotud sotsiaalsete oludega. Norbert Kluge ja Ulrich Sammi koostatud ning oktoobrikuisel täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab komitee komisjoni ettepanekut ning märgib, et digiüleminek Euroopas peab olema kaasav ning digitaalne tulu tuleb asjakohaste poliitikameetmete kaudu võrdselt jaotada.

Tarbijate toomine rahastamise keskmesse

Digitaalsed piiriülesed finantsteenused ei ole sugugi veel populaarsed Euroopa tarbijate hulgas, kes eelistavad ikkagi liikmesriikide jaepankade pakutavat reaalset kontakti. Vaja on suuremat jõupingutust, et võimaldada Euroopa tarbijatele parem valik, selgelt mõistetavad tooted ja taskukohased teenused, muutes piiriülesed tehingud turvalisemaks ja kindlamaks. Need on 26. septembril Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees toimunud arutelu peamised järeldused.

Uudiseid rühmadelt

Kas EL on lõpuks teel sotsiaalse Euroopa poole?

Töötajate rühm

Euroopa sotsiaalõiguste samba teemaline seminar St. Pöltenis12. oktoobril 2018
 

Vabad kutsed 4.0: kutsekirjelduse jätkusuutlik ümberkujundamine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Komitee Euroopa mitmekesisuse rühm korraldab vabade kutsete teemalise ürituse, millel keskendutakse vabade kutsete jätkusuutlikule ümberkujundamisele. Ürituse eesmärk on saada uusi teadmisi, et töötada välja vabade kutsete tulevikukindel määratlus digiteeritud töömaailmas.

Kuidas aidata ettevõtteid digiajastul – VKEde digiüleminek

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Vähene teadlikkus, mahajäänud taristu, suured investeerimiskulud ning oskuste nappus ja mittevastavus nõudlusele on vaid mõned probleemid, millega VKEd digipöörde hüvede ärakasutamisel vastamisi satuvad. Konverentsil „Kuidas aidata ettevõtteid digiajastul – VKEde digiüleminek“ osalejad püüdsid tuvastada võimalikud takistused ja pakkuda tulevikuks välja lahendusi. Üritus toimus 24. oktoobril 2018 Austrias Viinis.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2019: hääletage tuleviku nimel!

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee suurüritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“, mis annab noortele võimaluse rääkida kaasa Euroopa Liidu poliitikakujundamises, toimub järgmisel aastal kümnendat korda. 2019. aasta on valimiste aasta ning uuel Euroopa Parlamendi koosseisul tuleb teha väga olulisi otsuseid ajal, mil kõik valdkonnad, alates majandusest kuni teabevahetuseni ja poliitikast sotsiaalsete suundumusteni, on põhjalikult muutumas.