EMSK presidendi Luca Jahier’ avaldus

Tiim #vonderleyen sai rohelise tule: nüüd rajame kestliku Euroopa tema kodanike huvides!

27.11.2019

Tänane hääletus Euroopa Parlamendis avab Euroopale tee uude ajastusse. Olen veendunud, et komisjoni uus president Ursula von der Leyen ning tema tiim, kuhu kuuluvad juhtivad asepresidendid, asepresidendid ja volinikud, annavad pärast mais toimunud Euroopa Parlamendi valimiste julgustavaid tulemusi meie kontinendile uue hoo. Kodanikud on andnud meile viis aastat, et ehitada üles homne Euroopa, ja me ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta.

Komisjoni uue presidendi Euroopa tegevuskava, mis hõlmab rohelist kokkulepet kui meie uut kestliku Euroopa kasvustrateegiat ning soolise võrdõiguslikkuse ja põhiõiguste edendamise meetmeid, kajastab täpselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (komitee) prioriteete. Euroopa kodanikuühiskonna esindajana usume kindlalt, et Euroopa Liidul on viimane aeg võtta omaks ja viia ellu ambitsioonikas kestliku arengu tegevuskava. See nõuab muutust meie mõtteviisis.

Täiskogu oktoobri istungjärgul esitles komitee oma panust Euroopa Komisjoni eelseisva viie aasta tööprogrammi. Komitee rõhutab, et EL peab keskenduma kliimamuutustele, digiüleminekule, õigusriigile ja globaliseerumisele ning võtma omaks uue juhtimissüsteemi, millesse kaasatakse rohkem kodanikuühiskonna organisatsioone.

Komitee soovitab Euroopa Komisjonil ehitada oma 2020. aasta ja edaspidine töökava üles just selle samba ümber. Komitee kutsub samuti üles koostama ELi kestliku arengu üldstrateegia aastani 2050, et rakendada ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 ja viia ellu selle 17 kestliku arengu eesmärki, mille Euroopa Liit on lubanud saavutada aastaks 2030.

Peame tegutsema samaaegselt kõikidel tasanditel ja tegelema otsustavalt pakiliste keskkonna-, majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamisega. Sotsiaalõiguste samba rakendamine õiglase ülemineku nimel on äärmiselt oluline. Komitee rõhutab samuti, et väga olulised on ELi uus juhtimisstruktuur ning uued eeskirjad ja vahendid ELi poliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Eelkõige tuleks suurendada Euroopa Parlamendi rolli, et tugevdada demokraatlikku vastutust.

Kestlikkuse edendamine selle kõigis mõõtmetes nõuab kõigi osalejate märkimisväärset jõupingutust ja pühendumist. Avatud demokraatlik arutelu, mille aluseks on kodanikuühiskonna struktureeritud osalemine, on seepärast õiglase ja tulemusliku ülemineku tagamisel määrava tähtsusega.

Komitee võttis samuti teadmiseks Ursula von der Leyeni otsuse anda Euroopa demokraatiale uus hoog Euroopa tulevikku käsitleva konverentsiga. Komitee peab osalema sellel konverentsil võrdse partnerina kui kodanikele kõige lähemal olev ELi institutsioon ja ehedaim osalusdemokraatia väljendaja. Lõpetuseks on mul väga hea meel, et kultuuri tunnustatakse nüüd sillana meie mineviku ja tuleviku vahel, ning see valdkond on lisatud volinik Mariya Gabrieli ümbernimetatud volinikuportfelli.

Rohkem kui kunagi varem seisab komitee nüüd liidu eest, mis seab kõrgemad sihid.

Viidates Euroopa Komisjoni uuele presidendile: asugem tööle – ÜHESKOOS!