Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konverentsil „Põhiõigused ja õigusriik – ELi suundumused kodanikuühiskonna perspektiivist“, mis toimus 5. novembril Brüsselis, tõsteti esile kiireloomulist vajadust kaasata kodanikuühiskond Euroopas õigusriigi kultuuri edendamisse.

Ajal, mil tuleb üha enam teateid ELi põhiväärtuste rikkumistest, rõhutati kõnealusel konverentsil vajadust tasakaaluka ja struktureeritud dialoogi järele valitsuste ja kodanikuühiskonna vahel, et pöörata praegune õigusriigi allakäik ELis tõusuteele.

Konverentsil võeti aluseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee äsja avaldatud aruanne õigusriigi olukorrast Euroopas. Aruande koostas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte rühm pärast liikmesriikide külastusi 2018. ja 2019. aastal, mille eesmärk oli teha kindlaks üldised suundumused selles ELi põhiväärtuses ja riikide eripärad. Põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte rühmal on kavas lähiaastatel külastada kõiki ELi liikmesriike. (ll)