Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab algatusi sinise biomajanduse tohutute kasvuvõimaluste ärakasutamiseks

ELis ei kasutata endiselt ära sinise biomajanduse potentsiaali. Seepärast soovitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee algatada üleeuroopalisi katseprojekte, millesse oleksid kaasatud kohalikud sidusrühmad ja teadusringkonnad.

Komitee koostas eesistujariigi Soome taotlusel ettevalmistava arvamuse teemal „Sinine biomajandus“, mis viitab taastuvate veeressursside kestlikul kasutamisel ja asjaomasel oskusteabel põhinevale majandustegevusele. Arvamus võeti vastu täiskogu oktoobri istungjärgul.

Raportöör Simo Tiainen selgitas: „Merede, järvede ja jõgede elurikkuse taastamine avaks uusi võimalusi ettevõtluseks. See nõuab tehnoloogilist innovatsiooni ja rahalist toetust sobivatest vahenditest.“

Sinine biomajandus peaks kujunema ELi ja ÜRO koostööprogrammide üheks keskseks teemaks ning toimima vahendina, mille abil saavutada Pariisi kokkuleppes sisalduvad kliimaalased eesmärgid. „See nõuab märkimisväärseid jõupingutusi mere ja siseveekogude elurikkuse taastamisel ning samuti nende potentsiaali ära kasutamisel CO2 kogumiseks. Sel moel saame ka luua töökohti maa-, ranniku- ja saarepiirkondades,“ märkis kaasraportöör Henri Malosse kokkuvõtvalt. (mr)