Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab, et ühine põllumajanduspoliitika aitaks tagada põlvkonnavahetust

ELi, liikmesriikide valitsuste ja kodanikuühiskonna koostöö ja partnerlus on põllumajandusega tegeleva elanikkonna põlvkonnavahetuse soodustamisel otsustava tähtsusega.

„Põlvkonnavahetus on probleem, mis puudutab palju rohkemat kui ELi põllumajandustootjate keskmise vanuse vähendamist. Põhimõtteliselt tuleb ümber mõelda kogu strateegia, et noori põllumajandusse tõmmata ja nii maaelu taas elustada,“ rõhutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teemakohase arvamuse raportöör Piroska Kállay. Arvamus võeti vastu komitee täiskogu oktoobri istungjärgul.

Kaasraportöör John Bryan ütles: „Põllumajandusettevõtete üleandmise lihtsustamiseks on vaja suuremat sidusust ühise põllumajanduspoliitika meetmete ja liikmesriikide õigusraamistike ja maksustamispoliitika vahel.“

ELi noorte põllumajandustootjate suurimad mured on põllumajandusettevõtte sissetulek, bürokraatia, kõlvatu konkurents, rahastamine, ligipääs maale, ligipääs praktilise teadmussiirde meetoditele, põhiteenuste (nt lairibaühendus) puudumine ja sotsiaalne eraldatus. Edukas põlvkonnavahetus on meie aja üks suurimaid probleeme, kuid see kujutab endast ka võimalust.

Seetõttu on äärmiselt oluline käsitleda kõiki neid küsimusi ühise põllumajanduspoliitika 2021.–2027. aasta eelarves, et vastata rahastamisnõuetele, millega põlvkonnavahetust sisuliselt toetada. Selleks tuleks noorte põllumajandustootjate toetamiseks eraldada vähemalt 2 % ühise põllumajanduspoliitika eelarvest (I ja II sammas). (mr)