Plokiaheltehnoloogia annab võimaluse ühiskonda muuta, ent selleks on vaja õigusselgust ja-kindlust ning seega ühist ELi lähenemisviisi. See on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 30. oktoobril vastu võetud omaalgatusliku arvamuse põhisõnum. Ühtlasi kutsutakse arvamuses Euroopa Komisjoni üles tulema välja tervikliku algatusega, et kujundada EList selles valdkonnas üleilmne autoriteet.

Plokiaheltehnoloogiat saab kasutada paljudes sektorites turvalisuse ja läbipaistvuse suurendamiseks ning see võib isegi aidata saavutada kestliku arengu eesmärke. Ent nagu märgib komitee oma arvamuses, tuleb lahendada veel mitmeid probleeme ning tagada kiiresti selgus ja kindlus ja privaatsuse kaitse.

Seepärast kutsub komitee üles määrama kindlaks ühise ELi lähenemisviisi ja palub komisjonil tulla välja tervikliku algatusega, mille keskmes oleksid kestliku arengu eesmärgid. Algatust tuleks täiendada Euroopa tegevuskavaga, mille abil võiks Euroopast saada plokiahela etalon kogu maailmas.

Selle nimel on esmatähtis tegeleda õiguskindlusetusega. Praegune õigusraamistik on ebaselge ja liikmesriigiti killustunud. Samuti on oluline kaitsta privaatsust, tagada eri plokiaheltehnoloogia platvormide koostalitlusvõime ja vähendada tehingukulusid, mis on paljudel juhtudel takistuseks. (dgf)