Euroopa poolaasta: 2020. aasta tsükkel peab keskenduma jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab tungivalt vajadust vältida 2020. aastal liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimise abil majanduslanguse ohtu ning suunata ELi majandus jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu rajale. Sellega peaksid kaasnema suuremad reformipüüdlused ja investeeringud, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse (MIP) parem järgimine ning kodanikuühiskonna struktureeritum kaasamine Euroopa poolaasta protsessi.

Kolmes hiljuti vastu võetud dokumendis väljendas komitee poolehoidu Euroopa poolaasta edasiarendamisele 2019. aastal, mis hõlmab näiteks uut rõhuasetust investeeringutele ning sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide suuremale rollile. Ent komitee nõudis ka mitmeid muid kohandusi, mis võimaldaksid täiustada poolaastat, leevendada praegusi riske ning suurendada ELi ja euroala majanduste vastupanuvõimet ja majanduskasvu potentsiaali.

Komitee arvates on näiteks oluline, et Euroopa Keskpanga toetavat rahapoliitikat täiendaks eelarvepoliitika, mis tugineb euroala koondtaseme positiivsele fiskaalpoliitikale, järgides eelarvedistsipliini põhimõtteid.

Sellega peaksid Euroopa poolaasta järgmises tsüklis kaasnema muud olulised meetmed, eesmärgiga

  • ergutada tõhusaid struktuurireforme, mis on seotud sihipäraste investeerimisstrateegiatega;
  • keskenduda võrdselt sotsiaalsetele, keskkonnaalastele, makromajanduslikele ja eelarve-eesmärkidele;
  • edendada avaliku ja erasektori lisainvesteeringuid;
  • tegeleda makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse vähese järgimisega liikmesriikides.

Ühtlasi nõuab komitee kodanikuühiskonna suuremat kaasamist Euroopa ja riigi tasandil ning Euroopa poolaasta kõigis etappides. See võimendaks pühendumist reformidele ja nende eest riigi tasandil isevastutuse võtmist ning seega muutuks poolaasta protsess tulemuslikumaks ja jätkusuutlikumaks. Sel taustal soovitab komitee korraldada oma egiidi all igas liikmesriigis ja ELi tasandil igal aastal kodanikuühiskonnaga konsulteerimise.

Komitee esitas oma poliitilise sisendi Euroopa poolaasta järgmisse tsüklisse kahes täiendavas arvamuses, millest ühes käsitletakse iga-aastast majanduskasvu analüüsi ja teises soovitust euroala majanduspoliitika kohta, ning teabearuandes, mis käsitleb kodanikuühiskonna kaasamise raames Euroopa poolaastasse toimunud riikide külastusi. (jk)