Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku kehtestada usaldusväärsete tehisintellektitoodete ELi sertifitseerimine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku, et EL töötaks välja usaldusväärse tehisintellekti sertifitseerimise, mille teostaks sõltumatu asutus pärast toodete katsetamist põhinõuete osas, nagu vastupidavus, ohutus ning eelarvamuste, diskrimineerimise ja kallutatuse puudumine. Ettepanek on esitatud komitee kahes hiljutises arvamuses, milles hinnatakse Euroopa Komisjoni tehisintellekti eetikasuuniseid.

Komitee arvates aitaks selline sertifitseerimine märkimisväärselt suurendada Euroopa üldsuse usaldust tehisintellekti vastu. Nagu rõhutavad mõned inimesed, peaksid algoritmid olema selgitatavad, et inimesed usaldaksid tehisintellekti rakendusi. Ent igal juhul on tehisintellekti süsteemid ja masinõpe nii keerulised, et isegi neid välja töötavad inimesed ei tea täpselt nende tulemusi ja peavad looma testimisvahendeid, et leida nende piirangud.

Komitee teeb ettepaneku anda testimine ülesandeks sõltumatule asutusele (ametile, konsortsiumile või muule asutusele), mis testiks süsteeme eelarvamuste, diskrimineerimise ja kallutatuse, vastupidavuse, tugevuse ja eelkõige ohutuse osas. Ettevõtjad saaksid sertifikaati kasutada selleks, et tõendada ettevõtte arendatavate tehisintellektisüsteemide ohutust, usaldusväärsust ja kooskõla Euroopa väärtuste ja standarditega.

Tehisintellektitooteid võib võrrelda ravimitega,“ ütles Franca Salis-Madinier, kes on Euroopa Komisjoni teatise kohta koostatud komitee üldise arvamuse raportöör. „Ravimid võivad olla kasulikud, kuid ka ohtlikud, ning enne turulelaskmist tuleb need sertifitseerida. Tootjad peavad tõendama, et nad on teinud piisavalt katseid ja teste, et tagada toote positiivne mõju. Tehisintellekti kasutavate masinate puhul tuleks järgida sama põhimõtet.“

Komitee rõhutab ka vajadust määrata selged vastutuse eeskirjad. Vastutus peab olema alati seotud füüsilise või juriidilise isikuga. Masinaid ei saa rikke korral vastutusele võtta,“ ütles Ulrich Samm, kes on komitee arvamuse „Tehisintellekt autotööstuses“ raportöör. Samuti rõhutab komitee, et tehisintellekti süsteemide kindlustatavus on küsimus, mida tuleb käsitleda esmajärjekorras. (dm)