„Kohalik vaade“ – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee netisaade

1. osa – Mis küll õigusriigist sai?

Titel 1

„Kohalik vaade“ on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee käivitatud uus netisaadete sari. Selles uuritakse kõigi meelel ja keelel olevaid aktuaalseid teemasid, tehes seda kodanikuühiskonna vaatenurgast ning esitades kohalike sidusrühmade lugusid ja Brüsselis nende huviside eest seisvate komitee liikmete arvamusi.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

„Sooliselt võrdõiguslik ühiskond oleks selline, kus sõna „sugu“ üldse ei oleks: kus igaüks saab olla see, kes ta on,“ on öelnud USA ajakirjanik ja naisõiguslane Gloria Steinem.

Kuid selle saavutamiseks tuleb senisest palju rohkem tööd teha. Kuigi on tehtud edusamme, on meeste ja naiste võrdõiguslikkus endiselt vaid unistus. Komitees oleme juba aastaid töötanud selle nimel, et kasvatada üldsuse teadlikkust selles küsimuses ja võtta teema taas päevakorda. Me ei taha enam kuulda võrdõiguslikkuse küsimuses pelki hea tahte avaldusi, vaid tahame, et võetaks poliitilisi otsuseid selle saavutamiseks.

Peame kaotama soostereotüübid. Peame seisma vastu teatavate meediakanalite, usurühmituste ja teiste levitatavatele stereotüüpidele. Nõuame, et soolise ebavõrdsusega võideldaks aktiivselt kõigis valdkondades, vastasel juhul tuleb meil oodata naiste ja meeste võrdõiguslikkust veel aastasadu.

Ürituste kalender

19. detsember 2019, Brüssel

ELi sisenõuanderühma „Kesk-Ameerika“ 16. koosolek

22.–23. jaanuar 2020, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

Lühidalt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas esimese õigusriigile pühendatud konverentsi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konverentsil „Põhiõigused ja õigusriik – ELi suundumused kodanikuühiskonna perspektiivist“, mis toimus 5. novembril Brüsselis, tõsteti esile kiireloomulist vajadust kaasata kodanikuühiskond Euroopas õigusriigi kultuuri edendamisse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtab kasutusele uue logo

Uus kolme kaarega logo sümboliseerib komitee kolme rühma kompromissivalmidust, mis on komitee töö keskmes.

Pühadetervitus

Head lugejad!

Täname, et jälgisite meid 2019. aastal! Hindame kõrgelt iga teie meeldimist, jagamist ja edasisäutsu ja iga tunnustavat sõna.

Soovime oma lugejaile kauneid jõulupühi ja edukat uut 2020. aastat!

EMSK Info meeskond

EMSK uudised

Euroopa Komisjoni uus koosseis sai Euroopa Parlamendilt rohelise tule. Komisjon alustab tööd 1. detsembril 2019

EMSK presidendi Luca Jahier’ avaldus

Tiim #vonderleyen sai rohelise tule: nüüd rajame kestliku Euroopa tema kodanike huvides!

27.11.2019

Tänane hääletus Euroopa Parlamendis avab Euroopale tee uude ajastusse. Olen veendunud, et komisjoni uus president Ursula von der Leyen ning tema tiim, kuhu kuuluvad juhtivad asepresidendid, asepresidendid ja volinikud, annavad pärast mais toimunud Euroopa Parlamendi valimiste julgustavaid tulemusi meie kontinendile uue hoo. Kodanikud on andnud meile viis aastat, et ehitada üles homne Euroopa, ja me ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta.

„Brexit on vaid vaheetapp, mitte sihilejõudmine“

Komitee täiskogu oktoobrikuu istungjärgul 30. oktoobril toimus arutelu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier’ga. Arutelu käigus kutsus Michel Barnier üles tihedale partnerlusele ELi ja Ühendkuningriigi vahel pärast Brexitit, pidades silmas, et rahu tagamine Iirimaal peab olema prioriteet ning et „ühtse turu terviklikkuse suhtes järeleandmisi ei tehta“.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinna võitis...

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on valinud viis finalisti ligi 180 inspireeriva projekti hulgast, mis kandideerisid kodanikuühiskonna auhinnale 2019. Seekordne kodanikuühiskonna auhind on pühendatud naiste mõjuvõimu suurendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse eest seismisele.

ELi õigus ja kodakondsus ei tohiks olla müügiks

Viimastel aastatel on mitu ELi liikmesriiki loonud finantskriisi järel investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavad, et meelitada ligi investeeringuid ja suurendada oma tulusid. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu oktoobri istungjärgul vastu võetud arvamuse kohaselt kaasnevad selle tavaga tõsised ohud ja see tuleks keelustada kõigis ELi liikmesriikides.

Kestlik areng peab olema Euroopa tuleviku põhiprioriteet

Kestlik areng peab olema Euroopa tuleviku keskne teema. Komitee resolutsioonis, mille koostasid Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw ja Lutz Ribbe ning mis võeti vastu täiskogu oktoobri istungjärgul, soovitab komitee Euroopa Komisjonil struktureerida oma 2020. aasta ja edaspidine töökava just selle samba ümber. Komitee kutsub üles koostama ELi kestliku arengu üldstrateegia aastani 2050, et rakendada ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 ja viia ellu selle 17 kestliku arengu eesmärki, mille Euroopa Liit on lubanud saavutada aastaks 2030.

„Geostrateegiline ja ajalooline viga“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kritiseerib nõukogu otsust mitte avada ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga

Kultuur võib olla ELi tugevdamise liikumapanev jõud

Komitee korraldas oktoobrikuise täiskogu istungjärgu raames arutelu teemal rEUnaissance – Euroopa kultuurinägemus“.

Arutelu avades väljendas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier heameelt selle üle, et Emmanuel Macron on haaranud kinni tema ideest Euroopa taassünni teemal. „Me ei tohiks unustada, et meie kontinent oli kultuuriruum enne, kui sellest sai poliitiline idee. Ning selline ruum ei ole alati homogeenne, vaid seda edendavad mitmekesisus ja liikumine.“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab algatusi sinise biomajanduse tohutute kasvuvõimaluste ärakasutamiseks

ELis ei kasutata endiselt ära sinise biomajanduse potentsiaali. Seepärast soovitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee algatada üleeuroopalisi katseprojekte, millesse oleksid kaasatud kohalikud sidusrühmad ja teadusringkonnad.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku kehtestada usaldusväärsete tehisintellektitoodete ELi sertifitseerimine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku, et EL töötaks välja usaldusväärse tehisintellekti sertifitseerimise, mille teostaks sõltumatu asutus pärast seda, kui on katsetatud, kas tooted täidavad põhinõudeid, nagu vastupidavus, ohutus ning eelarvamuste, diskrimineerimise ja kallutatuse puudumine. Ettepanek on esitatud komitee kahes hiljutises arvamuses, milles hinnatakse Euroopa Komisjoni tehisintellekti eetikasuuniseid. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku, et EL töötaks välja usaldusväärse tehisintellekti sertifitseerimise, mille teostaks sõltumatu asutus pärast toodete katsetamist põhinõuete osas, nagu vastupidavus, ohutus ning eelarvamuste, diskrimineerimise ja kallutatuse puudumine. Ettepanek on esitatud komitee kahes hiljutises arvamuses, milles hinnatakse Euroopa Komisjoni tehisintellekti eetikasuuniseid.

Komitee soovib ELile plokiahela valdkonnas üleilmset juhtpositsiooni

Plokiaheltehnoloogia annab võimaluse ühiskonda muuta, ent selleks on vaja õigusselgust ja-kindlust ning seega ühist ELi lähenemisviisi. See on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 30. oktoobril vastu võetud omaalgatusliku arvamuse põhisõnum. Ühtlasi kutsutakse arvamuses Euroopa Komisjoni üles tulema välja tervikliku algatusega, et kujundada EList selles valdkonnas üleilmne autoriteet.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab, et ühine põllumajanduspoliitika aitaks tagada põlvkonnavahetust

ELi, liikmesriikide valitsuste ja kodanikuühiskonna koostöö ja partnerlus on põllumajandusega tegeleva elanikkonna põlvkonnavahetuse soodustamisel otsustava tähtsusega.

Euroopa poolaasta: 2020. aasta tsükkel peab keskenduma jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab tungivalt vajadust vältida 2020. aastal liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimise abil majanduslanguse ohtu ning suunata ELi majandus jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu rajale. Sellega peaksid kaasnema suuremad reformipüüdlused ja investeeringud, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse (MIP) parem järgimine ning kodanikuühiskonna struktureeritum kaasamine Euroopa poolaasta protsessi.

Raudteesektor peaks olema sujuva ja kaasava digiajastule ülemineku eeskuju

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI) kutsus oktoobrikuus vastu võetud omaalgatuslikus arvamuses üles tagama raudteesektoris kaasava valdkonnapõhise digiülemineku ja tegi ettepaneku komisjoni juhitud algatuse kohta hankida selleks vajalik 100 miljardi euro suurune investeering.

Uudiseid rühmadelt

Ettevõtlus hoogustab kestlikkust

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Kestlikkus on väga tähtis ettevõtjate ja tööandjate jaoks, kes on arengu olulised eestvedajad. Usaldusväärne ja kindel majandus on kestliku arengu vajalik soodustaja. Peame tegema kindlaks majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkondlikult kasulikud lahendused. Kuigi sidusrühmad on kestlikkuse käsitlemisel suurel määral üksmeelsed, ollakse selle saavutamise viiside suhtes tihti eriarvamusel.

Kestlikkus Euroopa Komisjoni 2020. aasta tööprogrammis

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Digiüleminek, kliimamuutused, demograafia ja üleilmastumine on neli poliitiliste prioriteetide põhiteemat Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni uue koosseisu ametiajal. Nende probleemidega tegelemiseks on vaja uut kestlikku tööstusmudelit, millega tagatakse õiglane üleminek ring- ja rohelisele majandusele. Varasemad kogemused (nagu nn kollaste vestide liikumine) õpetavad meile, et need kiireloomulised meetmed ei saa rahva toetust, kui neis ei võeta arvesse töötajaid ja kui kogu koorem jääb töötajate kanda.

Euroopa ühiskonna uued rollimudelid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Sooline võrdõiguslikkus on nüüd Euroopa Komisjoni ametisseastuva presidendi prioriteet ning käimas on lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu käsitleva ELi direktiivi ülevõtmine liikmesriikides. Seega on õige aeg uurida uuesti soolise võrdõiguslikkuse, töö- ja eraelu tasakaalu, vanemate, nüüdisaja perekondade, hooldajate, puuetega pereliikmete abistamise, vananemise ja demograafia vastasmõju.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Komitee 2019. aasta kultuuritegevusele pannakse punkt fotode ja filmiga

Komitee 2019. aasta kultuuriprogrammi lõpetavad Horvaatia olulist tööstuspärandipaika kajastav fotonäitus ja mõtlemapanev film, mis kujutab erinevust uue normaalsusena.