Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab töökohtadel tehisintellekti kaasamist, kuid asetab aruka tehnoloogia kasutuselevõtul töötajad esikohale

EL peab tagama, et tehisintellekti revolutsioon ei ohustaks töö kvaliteeti Euroopas. Inimeste ja masinate vaheline koostoime peab olema reguleeritud nii, et inimestest ei saaks kunagi masinate käsutäitjad, rõhutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses, mis võeti vastu komitee septembri täiskogu istungjärgul.

Komitee usub, et äärmiselt oluline on inimeste ja masinate vahelise suhte määratlemine – kui autonoomsed viimased võivad olla ja kuidas nad täiendavad inimeste tööd. Komitee kutsub komisjoni üles käsitlema neid küsimusi ettevalmistatavates tehisintellekti käsitlevates eetikasuunistes.

„Ei ole eetiliselt vastuvõetav, et tehisintellekt kontrollib inimest või et inimest peetakse käsutäitjaks masina suhtes, mis esitab talle täitmist vajavad ülesanded, nende täitmise viisid ja tähtajad, mille jooksul need tuleb täita. Sellegipoolest näib, et aeg-ajalt on see eetiline piir juba ületatud“, ütles arvamuse raportöör Franca Salis Madinier.

Euroopa Komisjoni tehisintellekti strateegia, mis keskendub jõuliselt haridusele, koolitusele ja digioskuste arendamisele, aitab ühiskondlikku polariseerimist tõkestada, samas on selle näol tegu vaid osalise vastusega tehisintellektiga seotud keerulistele väljakutsetele. Komitee juhib tähelepanu sotsiaaldialoogi kolmele vahendile, mis võivad aidata tagada sotsiaalselt vastuvõetava ülemineku:

  • kaasav tehisintellekt, mis kaasab töötajaid tehisintellekti kasutusele võtmise praktilistesse protsessidesse töökohtadel, et lihtsustada selle aktsepteerimist;
  • muutuste ennetamine läbi sotsiaaldialoogi, analüüsides, kuidas toomisprotsessid muudavad ettevõtteid ja valdkondi;
  • sotsiaalselt vastutustundlik ümberkorraldamine, kui koondamine osutub vältimatuks, uurides võimalikke alternatiive kärbetele.

Komitee hoiatab ka ohtude eest, mis tulenevad algoritmide kasutamisest töötajate värbamisel, ning soovitab Euroopa Komisjonil sätestada eetikasuunistes läbipaistvuse põhimõtted.

Kuna juba on teateid õnnetustest töökohtadel, mis on põhjustatud inimeste ja masinate vahelisest suhtlusest, kutsub komitee üles määratlema selgelt esilekerkivad tervise- ja ohutuseriskid ja nägema ohustatud töötajate jaoks ette asjaomased sätted ELi õigusaktides.

Lõpetuseks sooviks komitee, et komisjon algataks arutelu selle üle, kuidas rahastada sotsiaalkindlustussüsteeme tulevikus, kuna praegused, peamiselt töö maksustamisest kogutavatel sissetulekutel põhinevad süsteemid, ei oleks enam jätkusuutlikud. (dm)