Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee delegatsioon pidas Albaania partneritega aru sotsiaaldialoogi ja noorsoopoliitika teemal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed kohtusid 24.–25. septembril Tiranas Albaania kodanikuühiskonna esindajatega, et arutada sotsiaaldialoogi seisu Albaanias ning väidelda noorsoopoliitika ja noorte osalemise üle poliitikas.

Komitee delegatsiooni kohtumist vastselt ametisse nimetatud Albaanias asuva ELi delegatsiooni juhi Luigi Sorecaga juhtisid komitee välissuhete sektsiooni (REX) esimees Dilyana Slavova ja Lääne-Balkani järelevalvekomitee esimees Dragica Martinović Džamonja. Pidades silmas, et Albaania ELiga ühinemise läbirääkimised võivad alata 2019. aastal, rõhutati, et ühinemisprotsessi tuleb selle kõigis etappides tõeliselt kaasata kodanikuühiskond, k.a noorsoo-organisatsioonid ja sotsiaalpartnerid.

Dragica Martinović Džamonjal olid kahepoolsed kohtumised kõrgete ametnikega, kelle hulka kuulusid spordi-, haridus- ja noorsoominister Lindita Nikolla, rahandus- ja majandusministeeriumi aseminister, tööhõive ning kutsehariduse ja -õppe eest vastutav Dajna Sorensen, Albaania parlamendi aseesimees Vasilika Hysi ning Euroopa ja välisasjade aseminister Gent Cakaj. Nende kohtumiste jooksul selgitas Dragica Martinović Džamonja, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kes on organiseeritud kodanikuühiskonna hääl ELi tasandil, on seadnud eesmärgi jagada häid tavasid ja kogemusi, mis on kogutud kogu ELis toimunud avalike konsultatsioonide ja otsustusprotsessis osalemise käigus. Tunnustati Albaanias viimaste aastate jooksul tehtud edusamme, kuid samamoodi rõhutati, et reformide elluviimine peab jätkuma jõudsas tempos, et Albaania liiguks ühinemise kursil.

Kõnealused kohtumised leidsid aset 2019. aastal toimuva Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorumi ettevalmistamise raames. Komitee Lääne-Balkani järelevalvekomiteel on kavas jagada missiooni põhjal tehtud peamisi järeldusi ka teiste ELi institutsioonidega.

Kolm korda aastas kokku saav Lääne-Balkani järelevalvekomitee loodi 2004. aastal, et jälgida piirkonnas toimuvaid poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning edendada piirkonnas kodanikuühiskonna arengut ja demokraatia tugevdamist. (ks)