Igat liiki töösuhetes olevatele töötajatele peab olema tagatud piisav sotsiaalkaitse

Juurdepääs sotsiaalkaitsele on õiglasema ühiskonna keskne element, siiski ei ole see üha sagedamini kättesaadav paljudele inimestele Euroopa tööturul ja eelkõige neile, kes on hõivatud uute töövormidega või on füüsilisest isikust ettevõtjad – nii hoiatas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses, mille teemaks oli Euroopa Komisjoni sotsiaalkaitsele juurdepääsu käsitlev ettepanek.

Komitee kutsus Euroopa Liidu kõigi tasandite institutsioone, kodanikuühiskonna organisatsioone ja sotsiaalpartnereid üles tegema ühiselt tööd sotsiaalse jätkusuutlikkuse taastamise nimel, „mille laiem eesmärk on luua võrdsed võimalused sotsiaalvaldkonnas, kus kõigile on samade eeskirjade alusel ja võrreldavatel tingimustel tagatud juurdepääs sotsiaalkaitsele“.

„EL peab edendama Euroopa kodanike vahelist võrdsust ja me peame rääkima meie ühiskondade sotsiaalsest jätkusuutlikkusest,“ ütles arvamuse raportöör Giulia Barbucci täiskogu ees kõneledes. „Meie ülesanne on kinnitada Euroopa sotsiaalset mudelit ja taastada usaldus ELi vastu ning võidelda seega euroskeptitsismi leviku vastu. See mõjutab ELi tulevikku“.

Komitee kutsus liikmesriike üles otsima lahendusi, mis võimaldaksid sotsiaalkindlustussüsteemide finantseerimist viisil, mis mitte ainult ei taga nende jätkusuutlikkust, vaid muudab need kaasavamaks, pakkudes juurdepääsu uute tööhõivevormide raames tegutsevatele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele ning kõigile haavatavatele rühmadele. (ll)