Komitee pooldab ambitsioonikat ELi eelarvet vähemalt 1,3 % ELi kogurahvatulust

Septembrikuu täiskogu istungjärgul, millel osales ka eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther Oettinger ja millel arutati ELi mitmeaastast finantsraamistikku perioodiks 2021–2027, kutsus EMSK – kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga – üles koostama ambitsioonikat eelarvet suurusega vähemalt 1,3 % kogurahvatulust. Selline eelarvemaht annaks ELile vahendid praeguste ja tulevaste väljakutsetega toimetulekuks. Kokkulepe tugeva eelarve osas enne Euroopa Parlamendi valimisi 2019. aasta mais saadaks olulise poliitilise signaali ja tagaks oluliste programmide tegevuse viivitamatu alustamise.

EMSK selleteemalise arvamuse raportöör Javier Doz Orrit ütles komisjoni eelarveettepaneku kohta: „Me toetame ettepaneku struktuuri ja prioriteete, samuti lihtsustamise, paindlikkuse ja sünergiameetmeid, kuid vahendite mahu edasine vähendamine ei ole ELi majanduse olukorda arvestades vastuvõetav.“

Günther Oettinger kaitses eelarve kavandatud kärpimist 1,16 %-lt 1,11 %-le kogurahvatulust. Selle otsuse aluseks oli Ühendkuningriigi lahkumine, mis toob kaasa tulude vähenemise, ja mõne liikmesriigi soovimatus rohkem panustada. Komisjoni ettepanek pidi olema ambitsioonikas, kuid jääma reaalsuse piiridesse, et saavutada lõpuks üksmeelne heakskiit.

Komitee liikmed ütlesid, et nad ei aktsepteeri mingil juhul märgatavat eelarvekärbet ühtekuuluvuspoliitika või ÜPP alal. Mõlemas valdkonnas on vaja säilitada vähemalt praegune eelarvetase.

Volinik väljendas kahetsust eelarvekärbete üle neis programmides, kuid pidas neid asjakohasteks. Kärped tulenevad eelarve vähenemisest ja uute poliitiliste prioriteetide kehtestamisest.

Selles osas toetab komitee uute omavahendite loomist, et eelarvesse tulu saada. Komitee peab kahetsusväärseks, et komisjoni ettepanek hõlmab üksnes osa kõrgetasemelise omavahendite töörühma (HLGOR) ettepanekutest.

Seotud avaldused:

President Luca Jahier

Raportöör Javier Doz Orrit