Tarbijakaitse-eeskirjadega tuleks ühtviisi nii kaitsta tarbijaid kui ka aidata kauplejatel toime tulla häiretega, mille on põhjustanud Euroopas hoogustuv e-kaubandus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 20. septembri istungil sai komisjoni kavandatud uuele kokkuleppele tarbijatega osaks Euroopa ettevõtjate ja tarbijate esindajate üksmeelselt leige vastuvõtt. Paketi kohta seisukohta võttes küsib komitee, kas uus kokkulepe täidab lubaduse viia Euroopa tarbijakaitseõigus vastavusse digiajastu nõuetega. Komitee arvates tulnuks esmajoones keskenduda kehtivate tarbijakaitse-eeskirjade tegelikule jõustamisele.

Kuigi komiteel on hea meel selle üle, et komisjon kõrvaldas viimaks kollektiivset õiguskaitset ümbritsenud ebamäärasuse, oleks komitee soovinud veelgi kaugemale minna ning muuta ühishagid võimalikuks ja kättesaadavaks.

Ettepaneku üks puudusi seisneb selles, et puuduvad sätted, mis lubaksid tarbijatel valida, kas kollektiivhagiga liituda või mitte.

Komitee arvates peaks komisjon tegelema ka küsimusega, kuidas rahastada tarbija- ja kodanikuühiskonna organisatsioone, kelle ülesanne on kaitsta tarbijate kollektiivseid õigusi, ja paluma selleks liikmesriikidel toetada kohtuvaidluskulude fondide loomist.

Komitee leiab, et komisjon pidanuks keskenduma kehtivate eeskirjade kohaldamisele tooteohutuse, turujärelevalve, ebaausate kaubandustavade ning komisjoni ja liikmesriikide tarbijakaitseasutuste koostöö valdkonnas.

Komitee tunneb heameelt komisjoni ettepaneku teatud elementide üle. Väga tervitatav uuendus on tarbijaõiguste laiendamine kõigile digiteenustele, sh näiliselt tasuta digiteenustele, samuti konkreetsete kriteeriumide kasutuselevõtt, et määrata eeskirju rikkuvatele ettevõtetele hoiatavaid trahve, mis ulatuvad vähemalt 4%-ni kaupleja käibest.

Väga vajalikud on meetmed tarbijate kaitseks iseäranis toiduainete kvaliteedierinevuste eest, tagamaks tarbijatele, kes tunnevad end mõnikord teisejärguliste kodanikena, võimalus tunda end võrdsetena kogu Euroopas.

Kauplejate ja tarbijate esindajad komitees tunnistasid siiski, et teatud konkreetsetes küsimustes ei õnnestunud neil ühist seisukohta leida.

Kauplejad pooldavad lepingueelse teabe ajakohastamist, lihtsustamist ja kohandamist, ent tarbijate arvates vähendaks see kaitsetaset.

Tarbijate õiguse osas veebis sõlmitud lepingust taganeda pooldavad ettevõtjad, iseäranis VKEd, et kõrvaldataks kohustus võtta vastu veebis ostetud kaupu, mida ei ole mitte proovitud, vaid pigem kasutatud ja mis seejärel tagastatakse, ning maksta raha tagasi enne, kui neil on võimalik kontrollida tagastatud kauba kahjustatust. Tarbijate arvates kätkeb ettepanek endas ohtu piirata tarbija õigusi, kuigi pole tõendeid nende õiguste laialdasest kuritarvitamisest.

Agressiivsete kaubandustavade küsimuses leiavad kauplejad, et kui lubada liikmesriikidel rändmüüki piirata, tekib oht stigmatiseerida tervet majandussektorit. Nad soovivad, et meetmete sihtrühma kuuluksid kõik agressiivsed tavad. Tarbijad toetavad seda meedet juhul, kui seda kohaldatakse tervise ja ohutuse huvides täpselt määratletud kaubakategooriate suhtes (farmaatsiatooted, relvad). (dm)