Komitee toetab komisjoni ettepanekut investeerida arukasse, ohutusse ja säästvasse liikuvusse

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ning Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc osalesid komitee täiskogu 20. septembri 2018. aasta istungjärgul aktiivses arutelus liikuvuse üle. Komitee liikmetega peetud arutelus keskenduti sellistele teemadele nagu sobiv õigusraamistik hästitoimiva Euroopa ühtse transpordipiirkonna tagamiseks, maismaatranspordi tehnoloogia digiteerimine, elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide parem koostalitlusvõime ja investeeringud puhtasse elektrienergiasse.

2018. aasta mais avaldati kolmas liikuvuspakett, millega jõuab lõpule komisjoni jõuline liikuvuse ajakohastamise kava. Komitee arutab oma teemakohaseid arvamusi oktoobris toimuval täiskogu istungjärgul ning võtab need seejärel vastu.

„Komitee jälgis tähelepanelikult kõiki liikuvuspakette ja aitas aktiivselt kaasa uute poliitikameetmete kujundamisele,“ märkis Luca Jahier. „Meil on hea meel, et komisjon on asunud põhjalikult ajakohastama Euroopa liikuvust ja transporti paketi „Liikuvus Euroopas“ algatuste abil. Me toetame kolmandat liikuvuspaketti. Ühendame jõud, et investeerida säästvasse, ohutusse ja arukasse liikuvusse.“

Violeta Bulc rõhutas, et kõnealused kolm liikuvuspaketti väljendavad komisjoni eesmärki keskenduda CO2-heite vähendamisele, digiteerimisele, investeerimisele ja innovatsioonile. „Meie eesmärk on saavutada Euroopas ohutu, turvaline, puhas, kaasav ja tõhus liikuvus,“ ütles ta ning sõnas lõpetuseks: „Konkreetsemalt on kolmanda liikuvuspaketi eesmärk saavutada ohutu, liiklussurmadeta liikuvus, puhas, nullsaastega liikuvus ja autonoomne, paberivaba liikuvus.“ (mp)