Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab Euroopa ühendamise rahastu eelarve suurendamist pärast 2020. aastat.

Suurem eelarve, võrkude suurem koostoime, jätkuv tehniline tugi, taas suund elektrienergia projektidesse investeerimisele ja kaheotstarbeline tsiviil-militaartaristu. Arvamuse koostasid Aurel Laurențiu Plosceanu ja Graham Watson ning see kiideti heaks komitee täiskogu 19. septembri 2018. aasta istungjärgul. Komitee toetab selles laias laastus Euroopa ühendamise rahastu uut määrust (2021–2027) ja juhib tähelepanu valdkondadele, kus on veel arenguruumi.

Euroopa ühendamise rahastu reformitud programmi kaudu investeerib Euroopa Liit üleeuroopalistesse transpordi-, energia- ja digivõrkudesse. Tänapäevane ja suure jõudlusega taristu on väga oluline, et ühendada ja integreerida Euroopa piirkondi, soodustada töökohtade loomist ning saavutada arukas, kestlik ja kaasav majanduskasv.

„Euroopa ühendamise rahastu on üks kõige edukamatest Euroopa programmidest ning sellel on strateegiline tähtsus siseturu integratsiooni, energialiidu lõpuleviimise ja aruka liikuvuse seisukohalt ja seoses ELi võimalusega pakkuda kodanike, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja ettevõtjate jaoks konkreetset lisaväärtust,“ ütles Laurențiu Plosceanu. „Me ei tohi lubada liikmesriikide või ELi reguleerivatel asutustel takistada elektrivõrkude ühendamist, näiteks külmutades kavad, mis on finantseeritud eravahenditest. Kui tahame saavutada oma kliimakaitse eesmärgid, vajame üleeuroopaliste võrkude rahastamist nii avalikust kui ka erasektorist,“ ütles lõpetuseks Sir Graham Watson. (mp)