Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee konverentsil kutsuti üles tõeliselt pühenduma ambitsioonikale 2020. aasta järgsele ühtekuuluvuspoliitikale

Euroopa Komisjon ettepanekud tugeva 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika kohta hõlmavad palju positiivset, kuid ei ole piisavalt ambitsioonikad. Ühtekuuluvuspoliitika eelarve, mida on vähendatud võrreldes eelmise perioodiga 10 %, et ole piisav selleks, et rahuldada praeguse poliitilise tegevuse ja keskkonna vajadusi. Lõplik kokkulepe ELi eelarve kohta perioodil 2021–2027 tuleb saavutada enne ELi 2019. aasta valimisi, arvestades ELi ees seisvaid väljakutseid.

See on üks peamistest järeldustest, millele jõuti hiljutisel komitee võõrustatud konverentsil eesmärgiga valmistada ette mitmed arvamused, milles käsitletakse komisjoni ühtekuuluvuspoliitika paketti, mis esitati mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekute raames.

Konverentsi käigus rõhutati, et vaja on tõelist pühendumist regionaalarengule ja ühtekuuluvuspoliitikale. ELi jaoks pöördelisel ajajärgul võib ambitsioonikas poliitika aidata võidelda kasvava euroskeptitsismi ja muude poliitiliste ja sotsiaal-majanduslike väljakutsetega, tuues inimeste igapäevaellu reaalset kasu ja mõjutades arusaamist ELi poliitikast. Tõeline pühendumine peaks esmajoones kajastuma selges strateegias ja asjakohastes eelarveeraldistes. Mõlemad peaksid olema kooskõlas poliitilise keskkonnaga, et olla tõhusad ja vastata kodanike ootustele. Enamik osalejaid leidis, et eelmises mitmeaastases finantsraamistikus ühtekuuluvuspoliitikale ette nähtud eelarvevahendite maht? tuleks vähemalt säilitada. Kaalul on ELi usaldusväärsus.

Sõnavõtjad ütlesid samuti, et kaasrahastamise määr tuleb säilitada, et tagada vahendite kättesaadavus kõigile abisaajatele.

Komitee arvamused komisjoni ühtekuuluvuse paketi kohta pannakse hääletusele 2018. aasta septembri ja oktoobri täiskogu istungjärkudel. (jk)